Hodnotenie EŠIF

  • ​Konferencia „Hodnotenie fondov EÚ – sme schopní poučenia?

V rámci predsedníctva Slovenskej republiky vo Vyšehradskej skupine Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu v spolupráci so Slovenskou evaluačnou spoločnosťou organizuje medzinárodnú konferenciu pod názvom „Hodnotenie fondov EÚ – sme schopní poučenia?“, ktorá sa bude konať v Bratislave dňa 13.9.2018 za účasti zástupcov krajín V4 + 4. O svoje skúsenosti s implementáciou výsledkov z hodnotení sa podelia okrem domácich expertov aj zástupcovia z Európskej komisie, Maďarska, Poľska, Českej republiky a Rumunska. Záštitu nad konferenciou prevezme pán Richard Raši, podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.


Program konferencie

Program konferencie - 13.09.2018
Agenda Conference - 13.09.2018

Prezentácie :

Dopady aktívnych opatrení trhu práce na zvyšovanie zamestnanosti (Z. Poláčková)
Evaluačná_kultúra (D.Gombitová)
Poučenia v procese hodnotenia a z nadväzujúcich aktivít hodnotenia verejnej správy (Z. Sotét)
Prístup k ex post hodnoteniu programového obdobia 2007 - 2013 (T.Novotný)
Strategická VaV infraštruktúra (M. Balog)
Využitie a prospešnosť hodnotení v Rumunsku (M.Magdalina)
Účinky dopravných infraštruktúrnych projektov – diaľnice (V.Baláž)
Účinky dopravných investícií podporených v rámci NSRR 2007 - 2013 (M. Wolanski)
Životné prostredie, infraštruktúrne projekty a dopady na regionálnu kohéziu (R. Filčák)
Pohľad späť pre budúcnosť- dôkazy pre efektívnu a flexibilnú politiku súdržnosti - M.Hristcheva
Predstavenie zámeru ex post hodnotenia NSRR (A.Chudý)
Budovanie AK pre hodnotenie ESIF (M. Veselková)
Hodnota za eurofondy (Š. Kišš)
Learning agenda

  • Plány hodnotení

Plan hodnoteni ESIF_v1.0 / Evaluation Plan ESIF 2014 - 2020

Aktualizácia plánovaných hodnotení EŠIF na roky 2014 - 2020 / Updating of the planned evaluations of the European Structural and Investment Funds for the years 2014 - 2020

Aktualizácia č. 2 plánovaných hodnotení EŠIF na roky 2014 - 2020
 
  • Súhrnné správy hodnotení


Aktualizácia štruktúry Súhrnné správy o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení OP-HP za rok 20XX

SÚHRNNÁ SPRÁVA EŠIF ZA ROK 2015

SÚHRNNÁ SPRÁVA EŠIF ZA ROK 2016

SÚHRNNÁ SPRÁVA EŠIF ZA ROK 2017

SÚHRNNÁ SPRÁVA EŠIF ZA ROK 2018

Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za rok 2019

Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za rok 2021

Súhrnná správa o aktivitách hodnotenia a výsledkoch hodnotení EŠIF za rok 2022
  • Hodnotenia, štúdie, analýzy

Kvalitatívna analýza odporúčaní z vykonaných hodnotení NSRR_OP_HP v programovom období 2007 2013 a vykonaného metahodnotenia

Metodológia hodnotenia synergických efektov EŠIF v kontexte stratégie Eu_new / The methodology for evaluating synergic effects of the ESIF within conte_new

Priebežné hodnotenie pokroku implementácie HP UR a HP RMŽaND na úrovni programov - záverečná správa_new / Interim evaluation of the progress made in the implementation of the horizontal principle SD and the horizontal principles EMW and ND at programme level - Final Report_new

Hodnotenie komunikačných a informačných aktivít v programovom období 2014 – 2020 (prvá fáza) - Záverečná správa / Evaluation of the communication and information activities in the programming period 2014 - 2020 (phase one) – Final Report

Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2016 - záverečná správa / Evaluation of the progress made in the implementation of the Partnership Agreement as of 31 December 2016 - Final Report

Vyhodnotenie dotazníkového prieskumu administratívnej záťaže na strane žiadateľov a prijímateľov v procese implementácie pomoci z fondov EÚ v programovom období 2014-2020

Hodnotenie partnerstva pri vykonávaní Partnerskej dohody SR - záverečná správa / Evaluation of partnership in implementation of the Partnership Agreement of the Slovak Republic - Final Report

Ex post hodnotenie dopadov implementácie Národného strategického referenčného rámca na dosiahnutie strategického cieľa NSRR - záverečná správa / Ex post impact evaluation of the National Strategic Reference Framework implementation to achieve NSRF’s strategic objective - Final Report

Analýza integrovaného prístupu k územnému rozvoju v rámci Európskych štrukturálnych a investičných fondov 2014-2020

Vyhodnotenie pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2018 - Záverečná správa

Evaluation of the progress made in the implementation of the Partnership Agreement as of 31 December 2018 - Final Report

Priebežné hodnotenie procesu deinštitucionalizácie systému sociálnych služieb a náhradnej starostlivosti s príspevkom EŠIF
  • Hodnotenia OP

Správa z interného hodnotenia plnenia ukazovateľov výkonnostného rámca OP Rybné hospodárstvo 2014 - 2020

Správa z externého hodnotenia aktuálneho stavu implementácie OP KŽP k 28.02.2017

Správa z interného hodnotenia stavu merateľných ukazovateľov OP KŽP k 28.02.2017
 
  • Usmernenia Európskej komisie

Usmernenie pre hodnotenie iniciatívy na podporu zamestnanosti mladých ľudí (september 2015)

Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu politiky súdržnosti EÚ (jún 2015)

Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programové obdobie 2014 – 2020 (marec 2014)

Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programové obdobie 2014 - 2020 - AKTUALIZÁCIA (august 2018)

Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programové obdobie 2014 - 2020 - AKTUALIZÁCIA - sledovanie zmien (august 2018)

Annex D - Practical guidance on data collection and validation (May 2016)

Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programové obdobie 2014 - 2020 (ERDF a KF) - REVÍZIA (2018)

Usmernenie k monitorovaniu a hodnoteniu pre programové obdobie 2014 - 2020 (ERDF a KF) - REVÍZIA - sledovanie zmien (2018)

  • Iné dokumenty

Správa o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody SR k 31.12.2016
Správa o pokroku PD SR k 31.12.2018

 
  • Vydané dokumenty

Štandardy kvality hodnotenia EŠIF v programovom období 2014 – 2020

Metodologická príručka pre hodnotenie synergických efektov v kontexte stratégie Európa 2020

Slovník kľúčových pojmov v oblasti hodnotenia a riadenia založeného na výsledkoch – OECD a UPPVII – EN-SK

Epublikácia „CESTA  K VÝSLEDKOM - Príprava a realizácia hodnotení“
Publikáciu Cesta k výsledkom pripravil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu s podporou vtedajšieho podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho.
Cesta k vysledkom - predslov P. Pellegrini
Cesta k výsledkom. Príprava a realizácia hodnotení
Cesta k výsledkom - doplnenie chýbajúcich častí epublikácie

  • Propagačné dokumenty

Propagácia počas konferencie o hodnotení kohéznej politiky EÚ „Investovanie do spoločnej budúcnosti“ v Bukurešti, jún 2019. Súčasťou konferencie bola výstava hodnotení zrealizovaných v členských krajinách EÚ, pričom Slovenská republika bola prezentovaná troma hodnoteniami z oblasti životného prostredia, vedy a výskumu a implementácie programového obdobia 2007 – 2013.

SK_CohesionPolicy2019_Poster_Bleu_V1-LD
SK_CohesionPolicy2019_Poster_Bleu_V2-LD
SK_CohesionPolicy2019_Poster_Vert_V1-LD


Skočiť na hlavné menu