Metodické pokyny CKO a ÚV SR

MP CKO (ÚV SR / GAK) č. Verzia Názov Dátum vydania Dátum účinnosti
1 1 k vykonaniu ex ante hodnotení pre programové obdobie 2014 – 2020 23.1.2013 23.1.2013
2 4 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu 30.4.2019 30.4.2019
3 3 k procesu určenia riadiacich orgánov a certifikačného orgánu a k procesu monitorovania plnenia kritérií určenia 5.4.2016 5.4.2016
4 2 k číselníku oprávnených výdavkov - aktualizácia č. 6 30.6.2023 30.6.2023
5 8 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 5.5.2022 17.6.2022
6 7 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov 5.5.2022 17.6.2022
7 4 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 - 2020 31.10.2018 31.10.2018
8 2 k Správe o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020 2.8.2017 2.8.2017
9 5 k záväznému plánu operačného programu 30.4.2021 15.6.2021
10 4 k obsahu informácie o realizovaní operačného programu 30.10.2020 31.10.2020
11 7 na zabezpečenie koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR 30.4.2021 15.6.2021
13 6 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania 5.5.2022 17.6.2022
15 5 k monitorovaniu projektov 30.4.2021 15.6.2021
ÚV SR č. 16 5 pre informovanie a komunikáciu EŠIF 22.9.2022 22.9.2022
17 10 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 38 25.1.2024 25.1.2024
18 5 k overovaniu hospodárnosti výdavkov 31.10.2019 31.10.2019
19 4 k zabezpečeniu pohľadávky RO 31.10.2018 31.10.2018
20 3 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020 2.8.2017 2.8.2017
GAK EŠIF č. 21 5 K zberu údajov o administratívnych kapacitách do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF 17.12.2021 1.2.2022
GAK EŠIF  č.22 6 k administratívnym kapacitám európskych štrukturálnych a investičných fondov subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 – 2020 29.9.2022 2.11.2022
23 8 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020 28.4.2023 28.4.2023
24 7 k technickej pomoci 30.4.2021 15.6.2021
25 4 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier 25.4.2019 30.4.2019
26 2 k postupom zmenového konania a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti projektu 5.5.2022 17.6.2022
GAK EŠIF č. 27 3 k realizácii Centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v programovom období 2014-2020 18.11.2021 1.1.2022
29 2 k výberu odborných hodnotiteľov 30.10.2020 31.10.2020
30 2 k ročnému súhrnu konečných audítorských správ a kontrol a vypracovaniu vyhlásenia riadiaceho orgánu o vierohodnosti - korigendum 3.12.2018 31.10.2018 31.10.2018
31 4 k používaniu systému ARACHNE 5.5.2022 17.6.2022
33 1 Krízové riadenie operačného programu 22.12.2017 1.1.2018
34 1 k posudzovania vplyvov navrhovanej činnosti na životné prostredie („EIA“) 23.2.2018 23.2.2018
35 3 k spolupráci s Protimonopolným úradom SR v oblasti kontroly verejného obstarávania a k postupu RO pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly verejného obstarávania 5.5.2022 17.6.2022
ÚV SR č. 37 1 k overeniu získaných vedomostí a zručností účastníkov Centrálneho plánu vzdelávania v programovom období 2014-2020 14.8.2020 31.10.2020
38 2 k rizikovo orientovanému prístupu pre výkon administratívnej finančnej kontroly ŽoP 6.10.2023 6.10.2023

Metodické pokyny CKO č. 12, 14, 28, 32 a 36 boli zrušené.

Archív metodických pokynov CKO a ÚV SR č. 1 - 17

Archív metodických pokynov CKO a ÚV SR č. 18 - 36


Skočiť na hlavné menu