Aktuality

S účinnosťou od 31.5.2023 bol aktualizovaný „Dodatok č. 2 k Centrálnemu plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020“, ktorý nájdete ako súčasť dokumentu Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014 – 2020“ na tomto odkaze: https://cpv.mirri.gov.sk/upload/files/CPV_AKESIF_v_3_dod_2_prilohy.pdf

Ďalší dôležitý dokument súvisiaci so vzdelávaním je „Metodický dokument Riadiaceho orgánu pre Program Slovensko 2021 - 2027 č. 5“ – „Príručka k administratívnym kapacitám fondov EÚ“ s dátumom účinnosti od 15.6.2023. Odkaz: https://www.eurofondy.gov.sk/dokumenty-a-publikacie/metodicke-dokumenty/index.html
 
V súčasnej dobe oddelenie vzdelávania administratívnych kapacít pripravuje dokument Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít fondov EÚ na PO 2021 – 2027, ktorého cieľom je prispôsobiť obsah vzdelávacích aktivít novému programovému obdobiu v zmysle jeho špecifických potrieb.
 
V nadväznosti na dodatok č. 2 k CPV boli už v letných mesiacoch 2023 zaradené do programu vzdelávania ďalšie nové vzdelávacie aktivity:
  • Postupy k ukončeniu programov financovaných zo ŠF, KF a ENRF na programové obdobie 2014-2020, webinár
  • Synergie a komplementarity na PO 2021 - 2027, webinár
Tieto aj ďalšie pripravované vzdelávacie aktivity nájdete zverejnené na stránke CPV:  https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list

Používateľské príručky a návody k e-learningovým kurzom a webinárom nájdete na stránke CPV a Partnerská dohoda: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/560-sk/dokumenty/

V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na emailovej adrese:
 vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Spúšťame nový e-learningový kurz "Základy verejného obstarávania"

Oddelenie vzdelávania AK pripravilo od roku 2023 v rámci stáleho rozvíjania a zlepšovania vedomostí  administratívnych kapacít nový e-learningový kurz "Základy verejného obstarávania".

Tento interaktívny kurz poskytuje prehľad o základných princípoch verejného obstarávania a pravidlách, ktoré sa naň vzťahujú. Priblíži postupy zadávania verejných zákaziek, ako sa vykonáva samotné obstarávanie, ako sa posudzujú a vyberajú dodávatelia a ako sa kontroluje plnenie zmluvných podmienok. Je vstupom do problematiky verejného obstarávania a je určený všetkým, ktorí nie len začínajú, ale tiež si chcú zlepšiť svoje vedomosti v tejto oblasti.

Vzdelávanie sme pripravili s odborníkmi na verejné obstarávanie, ktorí majú dlhoročné skúsenosti v danej téme. Pracujú na Úrade pre verejné obstarávanie a zároveň sú pedagógovia vzdelávajúci túto tému na Univerzite Komenského v Bratislave.

E-learningový kurz obsahuje po každej kapitole otázky pozornosti, ktoré pomáhajú prejsť si získané znalosti a po jeho absolvovaní je potrebné vyplniť záverečný test, na základe ktorého sa generuje certifikát a je podmienkou na úspešné absolvovanie kurzu.

Na e-learningový kurz nadväzujú vzdelávacie aktivity „Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných z EŠIF I“ a „Kontrola verejného obstarávania projektov financovaných z EŠIF II.“

V rámci PO 2021 – 2027 pripravujeme ďalšie vzdelávacie aktivity v oblasti vereného obstarávania, o ktorých Vás budeme informovať prostredníctvom stránky CPV, záložka „VZDELÁVANIE“.

Termíny školení sú zverejňované na stránke CPV:
 https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdelávacie aktivity v roku 2023
 
Oddelenie vzdelávania administratívnych kapacít odboru administratívnych kapacít EŠIF (OVAK) realizuje vzdelávacie aktivity v súlade s „Centrálnym plánom vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020".
OVAK aj v roku 2023 plánuje realizovať vzdelávacie aktivity prezenčnou a dištančnou formou prostredníctvom virtuálnej učebne LMS vo forme e-learningových kurzov alebo webinárov. Tiež bude pokračovať v realizácii nového typu prezenčnej vzdelávacej aktivity formou workshopu.

Vzdelávacie aktivity sú určené administratívnym kapacitám (štandardizovaným pracovným pozíciám), pre ktorých je daná vzdelávacia aktivita povinná v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020 a ktorí sa daného školenia ešte nezúčastnili.
Pre neštandardizované pracovné pozície je taktiež možnosť prihlasovania sa na vzdelávacie aktivity.

Pre všetkých užívateľov s prihlasovacími údajmi do CPV/LMS sú v informačnom systéme LMS pripravené aj voľne dostupné kurzy k výberu v dištančnej forme.

V súčasnej je platný Dodatok č.1 k Centrálnemu plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020, ktorý zohľadňuje aktuálne potreby na vzdelávanie pre PO 2021-2027 a zahŕňa vzdelávacie moduly k novému PO 2021-2027.

Termíny školení sú zverejňované na stránke CPV:
 https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list 
 
Používateľské príručky a návody k e-learningovým kurzom a webinárom nájdete na stránke CPV a Partnerská dohoda:
 https://www.partnerskadohoda.gov.sk/560-sk/dokumenty/
 
V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na emailovej adrese:
 vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdelávacie aktivity v roku 2022
 
Oddelenie vzdelávania administratívnych kapacít odboru administratívnych kapacít EŠIF (OVAK) realizuje vzdelávacie aktivity v súlade s „Centrálnym plánom vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020".
OVAK aj v roku 2022 realizuje vzdelávacie aktivity prezenčnou a dištančnou formou prostredníctvom virtuálnej učebne LMS vo forme e-learningových kurzov alebo webinárov. V druhom polroku 2022 bude prvýkrát realizovaný nový typ prezenčnej vzdelávacej aktivity formou workshopu.

Vzdelávacie aktivity sú určené administratívnym kapacitám (štandardizovaným pracovným pozíciám), pre ktorých je daná vzdelávacia aktivita povinná v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020 a ktorí sa daného školenia ešte nezúčastnili.
Pre neštandardizované pracovné pozície je taktiež možnosť prihlasovania sa na vzdelávacie aktivity.

Pre všetkých užívateľov s prihlasovacími údajmi do CPV/LMS sú v informačnom systéme LMS pripravené aj voľne dostupné kurzy k výberu v dištančnej forme.

V súčasnej dobe sa vypracúva Dodatok č.1 k Centrálnemu plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020, ktorý zohľadňuje aktuálne potreby na vzdelávanie pre PO 2021-2027 a zahŕňa vzdelávacie moduly k novému PO 2021-2027.

Termíny školení sú zverejňované na stránke CPV:
 https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list 
 
Používateľské príručky a návody k e-learningovým kurzom a webinárom nájdete na stránke Partnerská dohoda:
 https://www.partnerskadohoda.gov.sk/560-sk/dokumenty/
 
V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na emailovej adrese:
 vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
 
Metodický pokyn gestora AK EŠIF č. 27 k realizácii Centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v programovom období 2014-2020.

Dovoľujeme si Vás informovať o blížiacom sa termíne nadobudnutia účinnosti MP č. 27, ktorý  nadobúda účinnosť dňom 01.01.2022 a má záväzný charakter v celom rozsahu, ak v jeho texte nie je pri konkrétnom ustanovení uvedené inak.

MIRRI SR ako gestor AK EŠIF v zmysle Systému riadenia EŠIF, kapitola 1.3.1.13, bod 1, písm. b) zodpovedá za realizáciu CPV, ktorý tvorí rámec  pre systematické vzdelávanie AK EŠIF subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF.
Gestor AK EŠIF vydáva metodický pokyn za účelom usmernenia subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF vo vzťahu k realizácii CPV.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dňa 31.08.2021 nadobudla platnosť tretia verzia dokumentu „Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014-2020".
 
Na základe aktualizovaného dokumentu budú realizované vzdelávacie aktivity pre administratívne kapacity EŠIF.
Dokument bol aktualizovaný v nadväznosti na závery a odporúčania Hodnotenia CPV 2014-2020, ako aj na základe podnetov od jednotlivých rezortov.
Účelom dokumentu je vytvorenie základného rámca pre systematické odborné vzdelávanie AK EŠIF v PO 2014 - 2020, zohľadňujúc reálne potreby cieľových skupín. 
 
Dokument s prílohami nájdete v sekcii "Dokumenty", Link: https://cpv.mirri.gov.sk/stranka/dokumenty-na-stiahnutie 


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené administratívne kapacity EŠIF,
 
odbor administratívnych kapacít EŠIF v spolupráci s CKO MIRRI SR pre Vás pripravil vzdelávaciu aktivitu - voľný kurz k výberu v dištančnej forme s názvom Systém riadenia EŠIF. Vzdelávanie môže absolvovať každý prihlásený používateľ do LMS. Súčasťou danej vzdelávacej aktivity nie je záverečný test. Ide o dištančné vzdelávanie na báze dobrovoľnosti.
 
Voľný kurz Systém riadenia EŠIF je v systéme LMS dostupný od 1.4.2021
 
Ide o vzdelávaciu aktivitu, ktorú má možnosť absolvovať v LMS každá AK EŠIF (kedykoľvek, aj viackrát) s platným používateľským účtom v IS CPV. Kurz je prístupný len V LMS, v IS CPV tento kurz neevidujeme. Vzdelávaciu aktivitu nájdet po prihlásení do systému LMS každá administratívna kapacita  EŠIF v záložke " Moje kurzy" - "Voľné kurzy k výberu".
Všetky AK EŠIF evidované v IS CPV musia mať zriadené používateľské účty potrebné na prihlásenie. Ak nemajú, tak ho kontaktná osoba alebo správca AK EŠIF za danú ínštitúciu zriadi v IS CPV.

Dokumenty a príručky nájdete aj na stránke, link: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/560-sk/dokumenty/
 
V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdelávacie aktivity v roku 2021
 
Odbor administratívnych kapacít EŠIF si Vás v nadväznosti na prijaté opatrenia proti šíreniu COVID-19 dovoľuje informovať o spustení vzdelávacích aktivít dištančnou formou, online školenia prostredníctvom virtuálnej učebne LMS.
Vybrané školiace aktivity odboru AK EŠIF, ktoré je možné realizovať  formou online, budú v prvom polroku 2021 spustené od mesiaca marec 2021.
Jednotlivé termíny školení budú postupne zverejňované na stránke https://cpv.mirri.gov.sk/HumanResources/training-course/list 
Prezenčné vzdelávanie plánujeme spustiť hneď, ako to umožní pandemická situácia.
 
E-learningové kurzy prebiehajú naďalej v nezmenenom režime, účastníci sa môžu prihlásiť v súlade s harmonogramom, ktorý nájdete na informačnom portáli CPV.
 
Tiež dávame do pozornosti voľný kurz k výberu v dištančnej forme s názvom Rizikové indikátory (kolúzia vo VO). Kurz môže absolvovať každý prihlásený používateľ do LMS, no prioritne je určený pre pracovné pozície - Manažér kontroly VO a Vedúci oddelenia (pre kontrolu VO). Súčasťou kurzu nie je záverečný test. Ide o  dištančný e-kurz na báze dobrovoľnosti, ktorý prehĺbi vedomosti v oblasti odhaľovania podvodov a podozrení z kartelov.
 
Prioritne sú školenia určené účastníkom (štandardizovaným pracovným pozíciám), pre ktorých je daná vzdelávacia aktivita povinná v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na PO 2014 – 2020 a ktorí sa daného školenia nezúčastnili ešte nezúčastnili (v období od 1.1.2016 do 31.12.2020).
Pre neštandardizované pracovné pozície je taktiež možnosť prihlasovania na vzdelávacie aktivity. Odporúčame prihlasovanie na školenia, ktoré sú relevantné k danej pracovnej pozícii.
 
Používateľské príručky a návody k e-learningovým a online vzdelávacím aktivitám nájdete na stránke. Link: https://www.partnerskadohoda.gov.sk/560-sk/dokumenty/
 
V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vážené administratívne kapacity EŠIF,
 
odbor administratívnych kapacít EŠIF v spolupráci s PMÚ pre Vás pripravil nový voľný kurz k výberu v dištančnej forme s názvom Rizikové indikátory. Kurz môže absolvovať každý prihlásený používateľ do LMS, no prioritne je určený pre pracovné pozície - Manažér kontroly VO a Vedúci oddelenia (pre kontrolu VO). Súčasťou kurzu nie je záverečný test. Ide o  dištančný e-kurz na báze dobrovoľnosti, ktorý prehĺbi vedomosti v oblasti odhaľovania podvodov a podozrení z kartelov.
 
Administratívne kapacity sa v dištančnom kurze Rizikové indikátory môže detailne oboznámiť s povahou každého rizikového indikátora, vrátane spôsobu vyhodnotenia jeho relevancie na základe detailných charakteristík a špecifík príslušného indikátora. Úrad si od uvedeného sľubuje výrazné zníženie počtu nerelevantných podnetov, ktoré v minulosti významne obmedzili jeho schopnosť koncentrovať svoje kapacity na prípady s predpokladom odhalenia a preukázania protisúťažnej koordinácie uchádzačov v rámci verejných obstarávaní súvisiacich s čerpaním prostriedkov z EŠIF.

Voľný kurz Rizikové indikátory je v LMS dostupný od 1.10.2020
 
V prípade otázok a pripomienok nás kontaktujte na vzdelavanieakesif@mirri.gov.sk

https://cpv.mirri.gov.sk/
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ÚV SR, odbor administratívnych kapacít EŠIF (OAK EŠIF) v súvislosti s realizáciou Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF pre PO 2014-2020 organizoval Koordinačné stretnutie, určené pre kontaktné osoby v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na programové obdobie 2014-2020 dňa 16. decembra 2019 v priestoroch Účelového zariadenia Hotel Bôrik.
 
Počas stretnutia boli odprezentované témy týkajúce sa agendy riadenia, vzdelávania a monitorovania AK EŠIF za rok 2019  i plánov na rok 2020, bližšie v „programe stretnutia“.
 
Jednotlivé prezentácie je možné stiahnuť nižšie.

OAK_EŠIF kontaktne osoby_16_12_2019

OAK_EŠIF kontaktne osoby_16_12_2019 _ISCPV

 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ÚV SR, odbor administratívnych kapacít EŠIF (OAK EŠIF) v súvislosti s realizáciou Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF pre PO 2014-2020 organizoval Koordinačné stretnutie, určené pre kontaktné osoby v zmysle Centrálneho plánu vzdelávania AK EŠIF na programové obdobie 2014-2020 dňa 6. decembra 2018 v priestoroch Účelového zariadenia Hotel Bôrik.
 
Počas stretnutia boli odprezentované témy týkajúce sa agendy riadenia, vzdelávania a monitorovania AK EŠIF za rok 2018  i plánov na rok 2019, bližšie v „programe stretnutia“.
 
Jednotlivé prezentácie je možné stiahnuť nižšie.

Program_koordinačné stretnutie_06_12_2018
Uznesenie 181/2017
Analýza stavu AK EŠIF_vlastný materiál
OAK EŠIF_kontaktné osoby_06_12_2018
Hodnotenie CPV_06_12_2018


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vzdelávanie AK EŠIF už aj dištančnou formou

V rámci implementácie inovatívnych foriem vzdelávania otvára odbor AK EŠIF prvé dva e-learningové kurzy, a to:

 - DV3.1 Úvod do systému finančného riadenia a kontroly
a
 - DV4.1 Úvod ku kontrole verejného obstarávania.

Oba kurzy budú trvať od 14. do 28. mája 2018. O vzdelávacie aktivity bol veľmi veľký záujem zo strany AK EŠIF, a preto boli rýchlo naplnené ich kapacity.
Cieľom týchto kurzov je získanie základných poznatkov z oblasti verejného obstarávania a finančného riadenia a kontroly EŠIF a zefektívnenie prístupu k vzdelávaniu pre čo najväčší počet AK EŠIF v kratšom časovom období. Takto získané teoretické poznatky sú predpokladom účasti na ďalších školeniach v prezenčnej forme. Kurzy budú otvárané v pravidelných časových intervaloch, ktoré budú zverejnené na Portáli CPV https://cpv.vlada.gov.sk/, kde nájdete aj podrobnejšie informácie ohľadom týchto kurzov.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POZOR!

Školenia odboru AK EŠIF vychádzajúce z Centrálneho plánu vzdelávania AK EŚIF budú prebiehať od marca 2018.
Jednotlivé termíny školení budú zverejnené v priebehu februára na stránke https://cpv.vlada.gov.sk/ .


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

V rámci Operačného programu Technická pomoc, Prioritná os 1, špecifického cieľa 1, bodu C - Zavedenie a realizácia centrálneho plánu vzdelávania, odrážajúceho potreby štandardizovaných pracovných pozícií, bol  dňa 13. decembra 2016 schválený vedúcim Úradu vlády SR prvý systémový dokument vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF pre programové obdobie 2014- 2020, „Centrálny plán vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF na programové obdobie 2014 - 2020".

Dokument obsahuje hlavné ciele, princípy a spôsob realizácie vzdelávania pre štandardizované i neštandardizované pracovné pozície, vrátane návrhu obsahu vzdelávacích programov a ich foriem – prezenčnej a dištančnej.

CPV nadobúda účinnosť dňa 1. marca 2017 spolu s Metodickým pokynom ÚV SR č. 27 k realizácii Centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v programovom období 2014-2020.

Centrálny plán vzdelávania (CPV) je hlavným nástrojom na posilnenie odbornosti AK zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 - 2020. AK EŠIF sú zamestnanci relevantných subjektov vykonávajúci činnosti súvisiace s koordináciou, riadením, implementáciou, kontrolou a auditom EŠIF, a zároveň ich mzdové náklady sú oprávnené na spolufinancovanie z prostriedkov technickej pomoci.

CPV poskytuje vzdelávanie slúžiace výlučne na prehlbovanie kvalifikácie a zvyšovanie odbornosti zamestnancov verejnej správy. Centrálne organizované vzdelávanie je dostupné všetkým AK EŠIF, ktoré spĺňajú podmienky účasti. Pre každú AK je definovaný súbor vzdelávacích modulov, ktoré sú tematicky prepojené na kľúčové kompetencie pre pozície. V prípade neštandardizovaných pracovných pozícií sú kľúčové kompetencie rozdelené na špecifické kompetencie (vzdelávanie zabezpečuje zamestnávateľ) a kompetencie, ktoré sú zabezpečované CPV. Obsahom vzdelávacieho programu sú povinné a nepovinné vzdelávacie moduly, pričom AK EŠIF je povinný absolvovať minimálne 70% rozsahu príslušných vyučovacích hodín pridelených vzdelávacích modulov relevantných pre danú pozíciu.

CPV poskytuje vzdelávanie komplementárne ku vzdelávaniu organizovanému inštitúciami zapojenými do implementácie EŠIF.

Centrálny plán vzdelávania AK EŠIF_13_12_2016_s prilohami


Skočiť na hlavné menu