Orgán auditu

Logo_MF_SR_podfarbene
 
Cieľom vytvorenia Orgánu auditu bolo zefektívniť výkon, postupy a celkovú kvalitu nezávislého overovania a hodnotenia riadenia, procesov a všetkých činností v implementácii programov zahraničnej pomoci v SR.

Orgán auditu je národný, regionálny alebo miestny orgán verejnej moci alebo subjekt verejnej správy, ktorý je funkčne nezávislý od riadiaceho orgánu a certifikačného orgánu. V podmienkach Slovenskej republiky plní úlohy orgánu auditu v programovom období 2014 – 2020 Ministerstvo financií SR.
 
Orgán auditu vykonáva svoje úlohy v súlade s ustanovením § 10 Zákona o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov.

Bližšia úprava postavenia a úloh OA je upravená v Systéme finančného riadenia.
 
Orgán je v zmysle zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov auditu je orgánom vykonávajúcim vládny audit.
 
 

Kontakty
Ministerstvo financií Slovenskej republiky
Štefanovičova 5
P. O. BOX 82
817 82 BRATISLAVA

Telefón +421 (2)59 58 11 11
Fax       +421 (2)59 58 30 48
 
Email              podatelna@mfsr.sk
 
Webové sídlo www.finance.gov.sk
 

Skočiť na hlavné menu