Dokumenty

Východisková pozícia Slovenskej republiky k politike súdržnosti Európskej únie po roku 2020, základný dokument do diskusií na úrovni EÚ, ako aj na národnej úrovni o podobe politiky súdržnosti EÚ po roku 2020, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 25/2018 z 17. 1. 2018

Návrhy legislatívnych predpisov pre politiku súdržnosti EÚ sú zverejnené na stránke: https://ec.europa.eu/commission/publications/regional-development-and-cohesion_sk

Návrh legislatívneho balíka pre sociálne a globalizačné fondy je zverejnený na stránke:  https://ec.europa.eu/commission/publications/investing-people_sk

Správa o Slovensku 2019, z 27. 2. 2019

Špecifické odporúčanie Rady EÚ pre Slovensko 2019, z 5. 6. 2019

Spôsob uplatnenia základných podmienok pri príprave implementačného mechanizmu politiky súdržnosti EÚ po roku 2020 v podmienkach SR + príloha, ktorý bol schválený uznesením vlády SR č. 324/2019 z 3. 7. 2019

Východiskový návrh priorít SR pre politiku súdržnosti na programové obdobie 2021 – 2027, kľúčový dokument na začatie procesu negociácií s Európskou komisiou k zadefinovaným prioritám SR, ktorý bol schválený Radou vlády SR pre politiku súdržnosti 2021 – 2027 dňa 3. 10. 2019


Skočiť na hlavné menu