Základné dokumenty

Partnerská dohoda SR na roky 2014 - 2020
Dňa 20. 6. 2014 uzavrela Slovenská republika s Európskou komisiou Partnerskú dohodu o využívaní európskych štrukturálnych a investičných fondov v rokoch 2014 - 2020. Partnerská dohoda definuje stratégiu a priority pre efektívne a účinné investície v objeme  15,3 mld. EUR na najbližších 10 rokov.  Štrukturálne fondy a Kohézny fond predstavujú 13, 7 mld. EUR, Európsky poľnohospodársky fond pre rozvoj vidieka 1,55 mld. EUR a Európsky námorný a rybársky fond 15,8 mil. EUR. 

Na základe širokého konsenzu so sociálno-ekonomickými partnermi dokázalo Slovensko predložiť taký návrh Partnerskej dohody, ktorý nás zaradil medzi prvých päť členských štátov EÚ, ktorým bol tento dokument schválený Európskou komisiou.

Prioritou SR je zameranie investícií  na kľúčové odvetvia rastu a tými sú dopravná infraštruktúra, výskum, vývoj a inovácie, podpora malých a stredných podnikov, ochrana životného prostredia, digitálna agenda, energetická efektívnosť a obnoviteľné zdroje energie. Nemenej dôležité budú investície do zamestnanosti, vzdelávania, sociálneho začlenenia a v neposlednom rade aj do zvýšenia efektívnosti verejnej správy. 

Podrobnejšie informácie k schváleniu tohto strategického dokumentu odzneli na tlačovej konferencii predsedu vlády SR Roberta Fica a podpredsedu vlády SR Ľubomíra Vážneho s eurokomisárom  EK pre regionálny rozvoj Johannesom Hahnom v utorok 24. júna 2014 o 11,30 h na Úrade vlády SR.

Partnerská dohoda Slovenskej republiky na roky 2014 - 2020
Partnership Agreement of the SR for the years 2014-2020_EN
„ONLY THE SLOVAK VERSION OF THE PARTNERSHIP AGREEMENT  IS AUTHENTIC“

Analýza rozvojového potenciálu regiónov SR a ich územných rozdielov s priemetom na tematickú koncentráciu EŠIF v Partnerskej dohode SR na roky 2014 – 2020 - aktualizácia“.

2. verzia Partnerskej dohody SR na roky 2014 – 2020
PD SR na roky 2014 az 2020_verzia 2.0
Popis vykonanych zmien_verzia 2.0

 
Systém riadenia Európskych štrukturálnych a investičných fondov

Účelom Systému riadenia EŠIF je definovať štandardné základné procesy a postupy, ktoré zabezpečia harmonizované uplatňovanie pravidiel pri poskytovaní príspevkov v programovom období 2014 – 2020 na úrovni všetkých subjektov zapojených do poskytovania príspevkov v podmienkach SR. Systém riadenia EŠIF rovnako vymedzuje subjekty zapojené do implementácie v programovom období 2014 – 2020 a stanovuje základný rámec ich povinností. Štandardné základné procesy, postupy a povinnosti pre jednotlivé subjekty upravené v Systéme riadenia EŠIF majú zároveň zabezpečiť úplné a správne uplatňovanie pravidiel stanovených v legislatíve EÚ a SR. 

Systém riadenia EŠIF, verzia 12
Komentáre k Systému riadenia EŠIF,  verzia 12 - aktualizované k 2.2.2023
Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania

Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania, verzia 3
Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy

Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy - korigendum účinné od 17.6.2022
Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 – 2020

Systém finančného riadenia upravuje finančné riadenie štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu pri implementácii programov v rámci cieľa Investovanie pre rast a zamestnanosť. Zároveň je predmetom materiálu aj úprava finančného riadenia programov cezhraničnej spolupráce v rámci cieľa Európska územná spolupráca, v ktorých plní úlohu riadiaceho orgánu subjekt so sídlom v SR (Program Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika, Program Interreg V-A Slovenská republika – Rakúsko a Program Interreg V-A Slovenská republika – Maďarsko).

Systém finančného riadenia štrukturálnych fondov, Kohézneho fondu a Európskeho námorného a rybárskeho fondu na programové obdobie 2014 - 2020, verzia 3.1

Archív

Systém riadenia EŠIF, verzia 1
Systém riadenia EŠIF, verzia 2
Systém riadenia EŠIF, verzia 3
Systém riadenia EŠIF, verzia 4
Systém riadenia EŠIF, verzia 5
Systém riadenia EŠIF, verzia 6
Systém riadenia EŠIF, verzia 7
Systém riadenia EŠIF, verzia 8
Systém riadenia EŠIF, verzia 9
Systém riadenia EŠIF, verzia 10
Systém riadenia EŠIF, verzia 11
Komentáre k Systému riadenia EŠIF, verzia 11 - aktualizované k 31.8.2021
Usmernenie pre RO v súvislosti s vyhlásením mimoriadnej situácie v SR
Zhrnutie usmernení pre prijímateľov a RO v súvislosti s mimoriadnou situáciou spôsobenou šírením koronavírusu
Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania
Jednotná príručka pre žiadateľov/prijímateľov k procesu a kontrole verejného obstarávania/obstarávania - korigendum účinné od 17.6.2022
Jednotná príručka k predkladaniu dokumentácie k žiadosti o platbu, kde prijímateľom je ministerstvo alebo ostatný ústredný orgán štátnej správy
Skočiť na hlavné menu