Úrad pre verejné obstarávanie

logo UVO

Úrad pre verejné obstarávanie bol zriadený 1. januára 2000..

Táto inštitúcia je „odborným garantom v oblasti verejného obstarávania, pričom dohliada na splnenie princípov transparentnosti, rovnakého zaobchádzania a nediskriminácie uchádzačov a záujemcov, ako i princípov hospodárnosti a efektívnosti pri vynakladaní finančných prostriedkov“. Jeho úlohou je „zabezpečiť podmienky na správnu implementáciu zákona o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“. Na čele úradu je predseda úradu, ďalšími orgánmi úradu sú dvaja podpredsedovia úradu a Rada úradu.

V rozsahu svojej pôsobnosti úrad vypracováva koncepciu verejného obstarávania, vykonáva  štátnu správu  a dohľad v oblasti verejného obstarávania, ukladá sankcie, spolupracuje s Európskou komisiou a zabezpečuje plnenie  informačných povinností voči Európskej komisii. Okrem týchto činností Úrad pre verejné obstarávanie vykonáva aj iné činnosti, ktoré vyplývajú zo štatútu úradu, ktorý je v súlade zo zákonom č. 343/2016 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov“.
 

Kontakty
Úrad pre verejné obstarávanie
Dunajská 68
P. O. Box 58
820 04 Bratislava 24

Telefón  +421 (2)50 26 41 11
 
Email              info@uvo.gov.sk
 
Webové sídlo www.uvo.gov.sk
 

Skočiť na hlavné menu