Archív metodických pokynov CKO a ÚV SR č. 18 - 36

 
MP CKO (ÚV SR) č. Verzia Názov Dátum vydania Dátum účinnosti
18 1 k overovaniu hospodárnosti výdavkov  18.5.2015 18.5.2015
  2 k overovaniu hospodárnosti výdavkov  30.11.2015 30.11.2015
  3 k overovaniu hospodárnosti výdavkov  11.2.2016 11.2.2016
  4 k overovaniu hospodárnosti výdavkov  24.3.2017 24.3.2017
19 1 k zabezpečeniu pohľadávky RO  19.5.2015 19.5.2015
  2 k zabezpečeniu pohľadávky RO  31.10.2017 31.10.2017
  3 k zabezpečeniu pohľadávky RO  9.5.2018 9.5.2018
20 1 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020  24.6.2015 24.6.2015
  2 k vypracovaniu plánu hodnotení operačných programov na programové obdobie 2014 - 2020  20.1.2016 20.1.2016
ÚV SR č. 21 1 Informácia o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov  8.7.2015 8.7.2015
  2 Informácia o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do implementácie, riadenia a kontroly európskych štrukturálnych a investičných fondov  4.9.2015 4.9.2015
  3 K zberu údajov o administratívnych kapacitách do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF  7.6.2017 7.6.2017
  4 K zberu údajov o administratívnych kapacitách do Informácie o stave administratívnych kapacít subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF 13.4.2018 13.4.2018
ÚV SR č. 22 1 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO zapojených do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020  16.7.2015 16.7.2015
  2 k tvorbe organizačnej štruktúry a štandardizovaných pozícií RO/SO zapojených do implementácie EŠIF v programovom období 2014 – 2020  11.2.2016 11.2.2016
  3 k administratívnym kapacitám európskych štrukturálnych a investičných fondov subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 – 2020  1.6.2017 1.6.2017
  4 k administratívnym kapacitám európskych štrukturálnych a investičných fondov subjektov zapojených do riadenia, implementácie, kontroly a auditu EŠIF v programovom období 2014 – 2020 15.1.2019 30.4.2019
23 1 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020  27.8.2015 27.8.2015
  2 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020  30.4.2018 30.4.2018
  3 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020  31.10.2018 31.10.2018
  4 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020  8.4.2019 30.4.2019
  5 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020  27.3.2020 30.4.2020
  6 k obsahu výročnej a záverečnej správy o vykonávaní programu v programovom období 2014 - 2020 30.10.2020 31.10.2020
24 1 k technickej pomoci 14.9.2015 14.9.2015
  2 k technickej pomoci 11.2.2016 11.2.2016
  3 k technickej pomoci 24.2.2016 24.2.2016
  4 k technickej pomoci 11.8.2016 11.8.2016
  5 k technickej pomoci 31.10.2018 31.10.2018
  6 k technickej pomoci 30.10.2020 31.10.2020
25 1 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier 20.1.2016 20.1.2016
  2 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier 3.7.2016 3.7.2016
  3 k Integrovanej sieti informačno-poradenských centier 30.4.2018 30.4.2018
26 1 k postupom zmenového konania a monitorovaniu dodržania podmienok udržateľnosti projektu 3.2.2016 3.2.2016
ÚV SR č. 27 1 k realizácii Centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v programovom období 2014-2020 27.2.2017 27.2.2017
  2 k realizácii Centrálneho plánu vzdelávania administratívnych kapacít EŠIF v programovom období 2014-2020 28.2.2018 1.3.2018
28 1 k overovaniu vybraných podmienok poskytnutia príspevku prostredníctvom ITMS2014+ 25.9.2017 25.9.2017
29 1 k výberu odborných hodnotiteľov 31.10.2017 31.10.2017
30 1 k ročnému súhrnu konečných audítorských správ a kontrol a vypracovaniu vyhlásenia riadiaceho orgánu o vierohodnosti 15.11.2017 15.11.2017
31 1 k používaniu systému ARACHNE 20.12.2017 20.12.2017
  2 k používaniu systému ARACHNE 17.4.2019 30.4.2019
  3 k používaniu systému ARACHNE 24.10.2019 31.10.2019
32 1 Riziková analýza výziev/vyzvaní 20.12.2017 31.12.2017
  2 Riziková analýza výziev/vyzvaní 31.10.2018 31.10.2018
35 1 k spolupráci s Protimonopolným úradom SR v oblasti kontroly verejného obstarávania a k postupu RO pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly verejného obstarávania 30.4.2017 30.4.2017
  2 k spolupráci s Protimonopolným úradom SR v oblasti kontroly verejného obstarávania a k postupu RO pri zistení možného porušenia pravidiel ochrany hospodárskej súťaže alebo jej narušenia v rámci kontroly verejného obstarávania 30.4.2020 30.4.2020
36 1 ku kontrole zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody a v rámci dynamického nákupného systému 31.10.2018 31.10.2018
  2 ku kontrole zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody a v rámci dynamického nákupného systému 31.10.2019 31.10.2019
  3 ku kontrole zákaziek zadávaných na základe rámcovej dohody a v rámci dynamického nákupného systému 30.10.2020 31.10.2020

Skočiť na hlavné menu