Archív metodických pokynov CKO a ÚV SR č. 1 - 17

 
MP CKO (ÚV SR) č. Verzia Názov Dátum vydania Dátum účinnosti
2 1 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu  26.8.2014 26.8.2014
  2 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu  30.4.2018 30.4.2018
  3 k výkonnostnej rezerve a výkonnostnému rámcu  31.10.2018 31.10.2018
3 1 k procesu určenia RO a CO  6.10.2014 6.10.2014
  2 k procesu určenia RO a CO  30.11.2015 30.11.2015
4 1 k číselníku oprávnených výdavkov  17.12.2014 17.12.2014
  2 k číselníku oprávnených výdavkov  11.2.2016 11.2.2016
  2 k číselníku oprávnených výdavkov - aktualizácia č. 1  24.8.2016 24.8.2016
  2 k číselníku oprávnených výdavkov - aktualizácia č. 2 31.10.2018 31.10.2018
  2 k číselníku oprávnených výdavkov - aktualizácia č. 3 11.1.2021 11.1.2021
5 1 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania  5.2.2015 5.2.2015
  2 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania  11.2.2016 11.2.2016
  3 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania  24.3.2017 24.3.2017
  4 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania  31.10.2018 31.10.2018
  5 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania  31.10.2019 31.10.2019
  6 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 30.10.2020 31.10.2020
  7 k určovaniu finančných opráv, ktoré má riadiaci orgán uplatňovať pri nedodržaní pravidiel a postupov verejného obstarávania 30.4.2021 15.6.2021
6 1 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov  5.2.2015 5.2.2015
  2 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov  30.11.2015 30.11.2015
  3 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov  8.11.2016 8.11.2016
  4 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov  30.4.2018 30.4.2018
  5 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov 31.10.2018 31.10.2018
  6 k pravidlám oprávnenosti pre najčastejšie sa vyskytujúce skupiny výdavkov 30.4.2021 15.6.2021
7 1 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 - 2020  5.2.2015 5.2.2015
  2 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 - 2020  1.2.2016 1.2.2016
  3 k vypracovaniu finančnej analýzy projektu, analýzy nákladov a prínosov projektu a finančnej analýzy žiadateľa o NFP v programovom období 2014 - 2020  5.2.2016 5.2.2016
8 1 k Správe o pokroku pri vykonávaní Partnerskej dohody Slovenskej republiky na roky 2014 – 2020  5.2.2015 5.2.2015
9 1 k vypracovaniu výhľadového plánu implementácie operačného programu  20.2.2015 20.2.2015
  2 k vypracovaniu výhľadového plánu implementácie operačného programu  20.1.2016 20.1.2016
  3 k záväznému plánu operačného programu  22.12.2016 1.1.2017
  4 k záväznému plánu operačného programu 31.10.2018 31.10.2018
10 1 k obsahu informácie o realizovaní operačného programu  20.2.2015 20.2.2015
  2 k obsahu informácie o realizovaní operačného programu  11.2.2016 11.2.2016
  3 k obsahu informácie o realizovaní operačného programu 25.9.2017 25.9.2017
11 1 k zabezpečeniu koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR  27.2.2015 27.2.2015
  2 k zabezpečeniu koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR  3.2.2016 3.2.2016
  3 k zabezpečeniu koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR  31.10.2016 31.10.2016
  4 na zabezpečenie koordinácie synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR  19.3.2018 19.3.2018
  5 na zabezpečenie koordinácie synergických účinkov a komplementarít medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR  31.10.2018 31.10.2018
  6 na zabezpečenie koordinácie synergických účinkov medzi EŠIF a inými nástrojmi podpory EÚ a SR 30.4.2020 30.4.2020
12 1 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní  18.3.2015 18.3.2015
  2 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní  11.2.2016 11.2.2016
  3 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní  24.3.2017 24.3.2017
  4 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní  31.10.2018 31.10.2018
  5 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní  29.4.2019 30.4.2019
  6 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní  31.10.2019 31.10.2019
  7 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní  30.4.2020 30.4.2020
  8 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní 30.10.2020 31.10.2020
  9 k zadávaniu zákaziek nespadajúcich pod zákon o verejnom obstarávaní 30.4.2021 15.6.2021
13 1 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania  18.3.2015 18.3.2015
  2 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania  19.5.2015 19.5.2015
  3 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania  11.2.2016 11.2.2016
  4 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania 31.10.2018 31.10.2018
  5 k posudzovaniu konfliktu záujmov v procese verejného obstarávania 30.4.2021 15.6.2021
14 1 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR  18.3.2015 18.3.2015
  2 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR  11.2.2016 11.2.2016
  3 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 5 000 EUR  24.3.2017 1.4.2017
  4 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 15 000 EUR  30.4.2018 30.4.2018
  5 k zadávaniu zákaziek v hodnote nad 15 000 EUR  31.10.2018 31.10.2018
  6 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR  30.4.2019 30.4.2019
  7 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 30 000 EUR  31.10.2019 31.10.2019
  8 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou nad 50 000 EUR 30.10.2020 31.10.2020
  9 k zadávaniu zákaziek s nízkou hodnotou 30.4.2021 15.6.2021
15 1 k monitorovaniu projektov  2.4.2015 2.4.2015
  2 k monitorovaniu projektov  11.2.2016 11.2.2016
  3 k monitorovaniu projektov  28.7.2016 28.7.2016
  4 k monitorovaniu projektov 30.4.2018 30.4.2018
16 1 pre informovanie a komunikáciu EŠIF  20.4.2015 20.4.2015
  2 pre informovanie a komunikáciu EŠIF 9.5.2017 9.5.2017
  3 pre informovanie a komunikáciu EŠIF 9.2.2021 9.2.2021
  4 pre informovanie a komunikáciu EŠIF 28.6.2021 28.6.2021
17 1 k číselníku merateľných ukazovateľov  18.5.2015 18.5.2015
  1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 1  30.7.2015 30.7.2015
  1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 2  10.9.2015 10.9.2015
  1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 3  15.10.2015 16.10.2015
  1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 4  15.10.2015 16.10.2015
  1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 5  25.2.2016 25.2.2016
  1 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 6  15.4.2016 18.4.2016
  2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 6  28.7.2016 28.7.2016
  2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 7  24.8.2016 25.8.2016
  2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 8  23.9.2016 26.9.2016
  2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 9  31.10.2016 2.11.2016
  2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 10  31.3.2017 31.3.2017
  2 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 11  27.7.2017 27.7.2017
  3 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 12  11.10.2017 11.10.2017
  3 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 13  19.12.2017 19.12.2017
  4 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 14  19.3.2018 19.3.2018
  4 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 15  19.6.2018 19.6.2018
  4 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 16  12.9.2018 12.9.2018
  5 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 17  31.10.2018 31.10.2018
  5 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 18  31.1.2019 31.1.2019
  6 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 19  30.4.2019 30.4.2019
  6 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 20  31.7.2019 31.7.2019
  7 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 21  31.10.2019 31.10.2019
  7 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 22  31.1.2020 31.1.2020
  8 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 23  21.4.2020 30.4.2020
  8 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 24  30.7.2020 30.7.2020
  9 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 25 30.10.2020 31.10.2020
  9 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 26 29.1.2021 29.1.2021
  10 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 27 30.4.2021 30.4.2021
  10 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 28 30.6.2021 30.6.2021
  10 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 29 2.11.2021 2.11.2021
  10 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 30 31.1.2022 31.1.2022
  10 k číselníku merateľných ukazovateľov - aktualizácia č. 31 29.4.2022 29.4.2022

Skočiť na hlavné menu