Znalosť podpory fondov EÚ- október 2023


Dátum: 05.12.2023

Obrázok k aktualite Znalosť podpory fondov EÚ- október 2023
úvod

Úrad vlády SR prostredníctvom odboru informovanosti a publicity realizoval koncom uplynulého roka prieskum zameraný na zistenie úrovne povedomia verejnosti o politike súdržnosti EÚ a poskytovania pomoci z fondov EÚ  Slovensku. Takmer tri štvrtiny respondentov považujú činnosť fondov v rámci EÚ za prospešnú pre Slovensko - 
 
 
Respondenti z celkovej populácie deklarujú znalosť poskytovania finančných prostriedkov zo strany EÚ (82 % počul/a + viem) a štrukturálnych fondov (75 % počul/a).
•Zo znalosti konkrétnych projektov najčastejšie uvádzajú projekty týkajúce sa oblastí rozvoja obce a regiónu, budovania ciest a diaľnic, poľnohospodárstva a priemyslu.
•Tretina respondentov vie o konkrétnom projekte, najčastejšie šlo o rozvoj obce a regiónu.
•O novom programovom období má informácie 23 % a úroveň informácií o programovom období 2021-2027 hodnotí 36 % ako dobrú, avšak 40 % nevie úroveň posúdiť.
•Obyvatelia Slovenskej republiky získavajú informácie o finančnej pomoci EÚ pre Slovensko najčastejšie z televízie a ďalších médiatypov, ako sú rôzne internetové portály, rozhlas alebo tlač.
•Znalosť informačného portálu www.eufondy.sk/www.partnerskadohoda.gov.sk je v porovnaní so znalosťou poskytovania podpory zo štrukturálnych fondov nižšia (25 %).
•75 % považuje činnosť fondov v rámci EÚ za prospešnú pre Slovensko a 71 % si myslí, že EÚ pomáha Slovensku
 
zhrnutie
Spomedzi respondentov zo samosprávy polovica opýtaných deklaruje, že hlavnú webovú stránku nového programového obdobia 2021-2027 pozná, zatiaľ čo druhá polovica nemá o nej vedomosť.
Viac ako tri štvrtiny respondentov považujú informácie o operačných programoch za zrozumiteľné: 10 % za úplne zrozumiteľné a 70 % za skôr zrozumiteľné. 13 % respondentov označila informácie o operačných programoch za skôr nezrozumiteľné. 6 % nevedelo zrozumiteľnosť posúdiť.
Až 96 % respondentov považuje činnosť fondov v rámci EÚ ako prospešnú pre Slovensko: 36 % za veľmi prospešnú a 60 % skôr prospešnú. Len podľa 2 % je táto činnosť skôr neprospešná.
38 % respondentov si myslí, že EÚ určite pomáha Slovensku, 42 % označilo, že EÚ skôr pomáha. 5 % respondentov si myslí, že EÚ skôr nepomáha Slovensku.
Viac ako 70 % respondentov hodnotí úroveň informácií o novom programovom období ako dobrú - 10 % ju označilo za veľmi dobrú, 62 % za skôr dobrú. Naopak ako skôr zlú 13 % a 15 % sa nevedelo vyjadriť či posúdiť úroveň informácií.
67 % respondentov zo samosprávy uviedlo, že už niekedy žiadali o financovanie projektu z fondov EÚ. Z týchto už žiadajúcich 68 % označilo spoluprácu s organizáciou poskytujúcou nenávratný finančný príspevok za vyhovujúcu – 19 % za veľmi vyhovujúcu a takmer polovica za skôr vyhovujúcu. Opačný názor má len 7 %, tí ju hodnotia za skôr nevyhovujúcu. 18 % respondentov uviedlo, že žiadali ešte skôr alebo nebolo to v rámci daného programu.
Z respondentov, ktorí už niekedy žiadali financovanie projektu z fondov EÚ, 61 % uviedlo, že ich projekt bol schválený. Zamietnutý projekt uviedlo 39 % respondentov.
Takmer všetci respondenti zo samosprávy majú záujem dozvedať sa nové informácie o možnostiach získavania prostriedkov z EÚ. Túto možnosť odmietajú 3 % respondentov. Z možností informácií by respondenti v prvom rade uvítali komplexné informácie k financovaniu projektu (70 %).

Priesum: TU
 
Skočiť na hlavné menu