Výzvy pre finančné nástroje


Finančné nástroje predstavujú jeden zo spôsobov poskytovania prostriedkov z Európskych štrukturálnych a investičných fondov v programovom období 2014 - 2020. Oproti tradičnému grantovému financovaniu sa jedná o návratnú formu pomoci, ktorá  umožňuje pri poskytovaných prostriedkoch dosiahnuť revolvingový a pákový efekt.

Vďaka finančným nástrojom môže konečný prijímateľ získať prístup k návratnému financovaniu za zvýhodnených podmienok oproti štandardným trhovým podmienkam. Finančné nástroje môžu zapájať taktiež súkromný kapitál a prostriedky medzinárodných finančných inštitúcií, napr. Európskej investičnej banky alebo Európskeho investičného fondu. Návratnosťou a zapojením dodatočných prostriedkov sa významne zvyšuje dopad takto vyčlenených finančných prostriedkov Európskej Únie. Pri ich alokovaní sa navyše využíva expertíza súkromného sektora a dochádza tak k menšej deformácii trhu.
 
Systém riadenia finančných nástrojov vymedzuje pravidlá, postupy a úlohy pre orgány a subjekty zúčastňujúce sa jednotlivých fáz implementácie finančných nástrojov financovaných z fondov v programovom období 2014 – 2020. Pre tieto orgány je systém riadenia finančných nástrojov záväzný počas celého obdobia implementácie finančných nástrojov.
 
Úlohu Koordinačného orgánu pre finančné nástroje plní v súlade s § 6 zákona o finančných nástrojoch Ministerstvo financií Slovenskej republiky.
 
Systém riadenia finančných nástrojov financovaných z Kohézneho fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Európskeho sociálneho fondu
 


Skočiť na hlavné menu