Zvýšenie efektívnosti produkcie v družstve GreenCoop aplikáciou inovatívnej technológie


Dátum: 14.04.2022

Obrázok k aktualite Zvýšenie efektívnosti produkcie v družstve GreenCoop aplikáciou inovatívnej technológie
 GreenCoop
Názov projektu Zvýšenie efektívnosti produkcie v družstve GreenCoop aplikáciou inovatívnej technológie
Kód projektu 042NR080127
Prijímateľ Názov GreenCoop družstvo
Sídlo Budovateľská 7194, 92901, Dunajská Streda
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trnavský kraj Okres Dunajská Streda Obec Zlatná na Ostrove  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
05.12.2016 07.03.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 1 999 269,85 EUR
Z toho NFP    999 634,92 EUR
Vlastné zdroje    999 634,93 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti družstva GreenCoop lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových technológií a inovácií vo výrobe, ako aj modernizáciou
a inováciou technologického vybavenia družstve.
Špecifické ciele pre naplnenie hlavného cieľa projektu boli nasledovné:
•            zaviesť inovatívne technologické procesy do spracovateľského procesu a do uvádzaní na trh
•            rozšíriť existujúcu výrobu o ďalšie plochy
•            zlepšiť pracovné podmienky nákupom nových inovatívnych technológií
•            zavádzanie nových produktov do výroby
•            zvýšenie kvality výrobkov
•            zvýšenie produktivitu práce
•            zvýšenie efektivity spracovania produktov špeciálnej rastlinnej výroby a zlepšenie výrobných podmienok
•            zmodernizovanie výroby ako aj priestorov expedície a skladu
•            prispieť k zvýšeniu zamestnanosti v regióne
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola výstavba skladovej haly a obstaranie technológie na triedenie a balenie zeleniny a ovocia.
Projektom žiadateľ o NFP inovoval technologické procesy zamerané na spracovanie produktov rastlinnej výroby
a uvádzanie na trh:
  • rozšírením a modernizáciou prevádzky o inovatívnu technológiu
  • rozšírením expedičnej haly o ďalšiu plochu, ktorá napomôže spoločnosti k zvýšeniu konkurencieschopnosti lepším využívaním výrobných faktorov a uplatňovaním nových technológií a inovácií, ako aj modernizáciou a inováciou technologického vybavenia.
Dôvodom realizácie projektu bola práve potreba rozšírenia technológií skladovacích  a spracovateľských zariadení – o Integrovaný systém na automatizáciu logistických procesov pri spracovaní zeleniny a ovocia v dôsledku veľkého dopytu. Automatizácia a technologická inovácia vytvorili možnosti rýchleho zvyšovania produktivity práce, rastu výroby, znižovania vlastných nákladov a zlepšovania kvality výrobkov a možnosti zvyšovania efektívnosti riadenia výroby. Modernizovať výrobné zariadenie bolo z hľadiska zvýšenia konkurencieschopnosti a zníženia výrobných nákladov nevyhnutné. 
 
 GreenCoop 1
Skočiť na hlavné menu