Zriadenie farmy mladého hospodára v Nýrovciach


Dátum: 14.09.2021

Obrázok k aktualite Zriadenie farmy mladého hospodára v Nýrovciach
 Zriadenie farmy mladého hospodára v Nýrovciach
Názov projektu Zriadenie farmy mladého hospodára v Nýrovciach
Kód projektu 061NR090225
Prijímateľ Názov Alica Csomor
Sídlo č. 130, 935 67 Levice
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 Zriadenie farmy mladého hospodára v Nýrovciach1
 
1. Miesto realizácie projektu
SR okres Levice    
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
9.10.2017 13.9.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00
Z toho NFP 50 000,00
Vlastné zdroje           0,00
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo zvýšenie konkurencieschopnosti spoločnosti, skvalitnenie a rozvíjanie poľnohospodárskej výroby, konkrétne živočíšnej výroby so zameraním na chov koní a chov hovädzieho dobytka – mladých býkov.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Žiadateľ zahájil svoje podnikanie v živočíšnej výrobe, pričom v rámci nej má zriadenú zmiešanú farmu s hospodárskymi zvieratami zameranú na chov koní a na chov hovädzieho dobytka – mladých býkov.
Investícia bola zameraná na založenie novej farmy. Predmet projektu pozostával z:
- prenájmu pôdy pre účely zriadenia farmy,
- výstavby a rekonštrukcie stajní a maštalí,
- nákupu poľnohospodárskych strojov,
- obstarania 9 ks koní a 7 ks hovädzieho dobytku mladších ako 1 rok,
- z prevádzkových nákladov - nákup krmiva pre zvieratá,
- a z odvodov mladého poľnohospodára.
Zriadenie farmy mladého hospodára v Nýrovciach2 
Skočiť na hlavné menu