Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Bobrove


Dátum: 13.08.2021

Obrázok k aktualite Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Bobrove

Názov: Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy v Bobrovebobrov

Kód projektu: NFP302020J038
Popis projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole v Bobrove prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Učebne slúžia ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu došlo k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry základnej školy, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom IROP.
bobrov1
Cieľ projektu: Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole v Bobrove prostredníctvom dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov.
Hlavné aktivity projektu:
  • Zlepšenie materiálno-technického vybavenia biologicko-chemickej učebne
  • Zlepšenie materiálno-technického vybavenia školskej knižnice pre zabezpečenie čitateľskej a multimediálnej gramotnosti žiakov základnej školy
  • Zlepšenie materiálno-technického vybavenia polytechnickej učebne pomôckami pre zabezpečenie zvyšovania teoretických a praktických zručností žiakov
Situácia po realizácii projektu: 
Realizáciou projektu sa vyriešil problém so zlým materiálno-technickým vybavením v škole a problém s absenciou odborných učební. Vďaka realizácii tohto projektu došlo k zlepšeniu situácie v oblasti vzdelávania technických predmetov, prírodovedných predmetov, všeobecného vzdelania a voľnočasových aktivít pre žiakov.
bobrov2
Prijímateľ: Obec Bobrov
Celkové oprávnené náklady projektu: 43 373 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu: 41 204 €
Vlastné zdroje: 2 169 €
Operačný program: IROP
Začiatok realizácie hlavných aktivít projektu: február 2020
Ukončenie realizácie hlavných aktivít projektu: august 2020
 
Skočiť na hlavné menu