Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Soľ


Dátum: 14.11.2023

Obrázok k aktualite Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Soľ

Sol_145908

 
Názov: Zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu v obci Soľ
Krátky popis: Cieľom projektu bolo zvýšenie kapacity zberu, triedenia a zhodnocovania biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) v obci Soľ v okrese Vranov nad Topľou, ktorý patrí do zoznamu najmenej rozvinutých okresov SR. Naplnenie cieľa projektu bolo zaistené pomocou opatrení súvisiacich s vytvorením infraštruktúry na zber a zhodnocovanie BRKO prostredníctvom výstavby obecnej kompostárne, zakúpenia 7 ks veľkokapacitných kontajnerov pre domácnosti a verejné priestranstvá obce a nákupu traktora s príslušenstvom na zvoz a nakladanie s vyzbieraným BRKO a finálnym produktom - kompostom.
Prostredníctvom spomínaných opatrení sa vytvoril komplexný systém nakladania s BRKO v obci, čím sa zaviedla jedna z najprírodnejších a najekologickejších foriem zhodnocovania organických odpadov - kompostovanie.
Prijímateľ:  Obec Soľ
Celkové oprávnené náklady projektu:  229 381,21 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   217 912,15 EUR
Vlastné zdroje:   11 469,06 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 07/2022 - 5/2023 (10 mesiacov)

Sol_150358
Skočiť na hlavné menu