Zberný dvor Mad


Dátum: 15.10.2021

Obrázok k aktualite Zberný dvor Mad
ZD_Mad_ 
Názov: Zberný dvor Mad
Krátky popis: Cieľom projektu bolo rozšírenie kapacity zberného dvora prostredníctvom jeho dobudovania (II. etapa) a obstarania kontajnerov na vybrané zložky odpadu (BRO, DSO, objemný odpad a šatstvo). Realizáciou projektu obec zvýšila kapacitu pre množstvo triedeného odpadu a kapacitu na vytriedenie komunálneho odpadu v objeme 131 t/rok.
 
Prijímateľ:  Obec Mad
Celkové oprávnené náklady projektu:  146 760,24 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   139 422,22 EUR
Vlastné zdroje:   7 338,01 EUR
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 11/2019 - 10/2020 (11 mesiacov)
 ZD_Mad_3
Skočiť na hlavné menu