Založenie včelárskej farmy


Dátum: 14.04.2022

Obrázok k aktualite Založenie včelárskej farmy
Názov projektu Založenie včelárskej farmy
Kód projektu 061NR090275
Prijímateľ Názov Emília Feketeová
Sídlo Okružná cesta 662/6, 93013 Trhová Hradská
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Nitriansky kraj okres Nitra a Komárno    
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
18.12.2017 31.12.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00 EUR
Z toho NFP 50 000,00 EUR
Vlastné zdroje           0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu bolo vytvoriť priaznivé podmienky pre podnikanie mladej farmárky v poľnohospodárstve, konkrétne v oblasti včelárstva. Také zázemie, ktoré zabezpečí dlhodobú zamestnanosť žiadateľa ako SHR a aj trvalú udržateľnosť a rast jeho podnikateľskej činnosti v ďalších rokoch. Realizácia projektu prispela k riešeniu generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporila zamestnanosť na vidieku, kde je poľnohospodárstvo jedným z rozhodujúcich odvetví tvorby pracovných príležitostí.
Projekt bol plne v súlade s cieľmi Programu rozvoja vidieka SR 2014-2020, Podopatrenie 6.1. Pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladých poľnohospodárov.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu žiadateľa – registrovaného ako SHR bolo vybudovanie včelárskej farmy, ktorá obhospodaruje 160 včelstiev dosiahnutých postupným nákupom určitého počtu nových včelstiev  a úľov až po dosiahnutie cieľovej hodnoty. Miestom realizácie podnikateľského zámeru je katastrálne územie obce Trhová Hradská (sídlo pôsobenia SHR), a kočovné miesta vo vzdialenostiach do až 100-150 km, a to v okrese Dunajská Streda, ďalej v obci Marcelová v okrese Komárno a  v obci Leľa v okrese Nové Zámky.  Nachádzajú sa tu rozsiahle osevné plochy repky, slnečnice, facélie, horčice a taktiež agátové lesy.
Aktivity projektu:
1.           Budovanie včelníc, t. j. postupný nákup
-             nových včelstiev osadených matkami z plemenných chovov slovenskej kraňskej včely
-             modernej úľovej zostavy pre ich osadenie
-             dopravného prostriedku, prívesu, mobilného nadstavca na prepravu včelstiev.
2.  Prevádzkovanie včelníc
Výstupom projektu a teda produktom podnikateľskej činnosti žiadateľa v oblasti včelárstva sú med a peľ.
 fcelar
Skočiť na hlavné menu