Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Veľká Ves nad Ipľom


Dátum: 14.09.2021

Obrázok k aktualite Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Veľká Ves nad Ipľom
Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Veľká Ves nad Ipľom 
Názov projektu Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Veľká Ves nad Ipľom
Kód projektu 074BB220169
Prijímateľ Názov Obec Veľká Ves nad Ipľom
Sídlo č. 124, 99110 Veľká Ves nad Ipľom
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 Základne služby a obnova dedín vo vidieckych oblastiach – obec Veľká Ves nad Ipľom1
 
1. Miesto realizácie projektu
Veľká Ves nad Ipľom      
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
23.4.2019 31.7.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 150 000,00 EUR
Z toho NFP 150 000,00 EUR
Vlastné zdroje             0,00 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Najdôležitejším strategickým cieľom bolo dosiahnuť vyvážený územný rozvoj vidieckych hospodárstiev a komunít vrátane vytvárania a udržiavania pracovných miest. Realizácia projektu prispela k zvýšeniu kvality života na vidieku a rozvoju vo vidieckych obciach. Realizáciou projektu sa vytvorili podmienky pre poskytovanie kvalitnejších verejných služieb.  
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola prestavba obecnej budovy na komunitné a kultúrno-spoločenské centrum. Dôvodom pre realizáciu projektu bolo naplniť a zosúladiť náročné požiadavky s platnou legislatívou. Poskytnutie finančnej pomoci obci viedlo k zvýšeniu úrovne poskytovaných služieb a vyššej atraktivite územia, čo bude mať za následok zníženie migrácie obyvateľstva. Väčší počet návštevníkov bude mať pozitívny dopad na rozvoj všetkých sektorov hospodárstva zastúpených na našom území.

Skočiť na hlavné menu