Workoutové ihrisko v obci Terňa


Dátum: 13.04.2023

Obrázok k aktualite Workoutové ihrisko v obci TerňaWorkoutové ihrisko v obci Terňa
 
Názov projektu Workoutové ihrisko v obci Terňa
Kód projektu 309070Z665
Prijímateľ Názov obec Terňa
Sídlo Hlavná 119/58
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Prešov Obec Terňa  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
23.10.2021 30.10.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 30914,03 EUR
Z toho NFP 19965,69 EUR
Vlastné zdroje 10948,34 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom predkladaného projektu je rozšíriť pre obyvateľov a návštevníkov obce podmienky na voľnočasové a športové aktivity, čím sa skvalitnia miestne služby. Podporí sa športová aktivita, zdravý životný štýl obyvateľov a aktivity mladých. Rozšíri sa vybavenosť obce, ktorá bude ponúkať atraktívne podmienky na život aj pre rodiny s deťmi a mládežou, zvýši sa životná úroveň obyvateľov obce. S tým je spojený rastúci počet obyvateľov a zabezpečenie rozvoja obce. Moderné workoutové ihrisko zatraktívni vzhľad obce a vytvorí pozitívny dojem z územia, čím sa prispeje k prílivu turistov a ich dlhšiemu pobytu.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola výstavba workoutového ihriska pre deti, mládež aj dospelých v obci Terňa, čím sa vytvoril komplex na športové a voľnočasové aktivity. Workoutové ihrisko je situované na pozemku dĺžky 20 m a šírky 16 m. Ihrisko ponúka niekoľko športových zariadení na pohybové aktivity vrátane lavičiek a ostatných prvkov drobnej architektúry.
Projekt " Workoutové ihrisko v obci Terňa" bol implementovaný prostredníctvom Miestnej akčnej skupiny STRÁŽE.
Workoutové ihrisko v obci Terňa1
Skočiť na hlavné menu