#We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov


Dátum: 31.05.2022

Obrázok k aktualite #We love cycling – budovanie a propagácia cyklistických chodníkov

Krátky popis: Hlavným zámerom projektu bolo vybudovanie dvoch nových cyklistických komunikácií na území Trnavského kraja a Jihomoravského kraje. Cyklotrasy sú lokalizované v turisticky významných oblastiach a napájajú sa na okolité lokálne, regionálne a sekundárne aj medzinárodné cyklotrasy. V druhom rade sa riešila propagácia cyklistiky a cykloturistiky v území oboch zapojených regiónov. Cieľom bolo podporiť rozvoj cykloturistiky v aspekte spojenia športu, aktívneho oddychu a poznávania okolitej krajiny a pamiatok. Tento cieľ nadväzuje na silné stránky oboch území (prírodné a kultúrne pamiatky) a zároveň napĺňa slabé stránky (pomalý rozvoj cyklistickej dopravy a budovania cyklotrás). Vznikla mobilná mapová a plánovacia aplikácia, databáza pamiatok a významných miest, reklamný film. Organizované boli podujatia, ktoré spojajú laickú a odbornú verejnosť a symbolicky odomknú spojenie oboch území od novovybudovaných cyklotrás cez regionálne trasy až po medzinárodné trasy Eurovelo 4 a 6.
SKCZ_cycling
Prijímateľ:  OBEC Topoľníky, Mikroregion Nový Dvůr
Celkové oprávnené náklady projektu:  620 485,99 EUR
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   527 413,08 EUR (prostriedky EÚ - EFRR); 38 271,95 EUR (ŠR SR)
Vlastné zdroje:  42 912,64 EUR
Operačný program:  Interreg V-A SK-CZ
Doba realizácie projektu: máj 2021 – apríl 2022
 
Skočiť na hlavné menu