Výzvy na odborných hodnotiteľov
Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Ľudské zdroje, vyhlasuje dňa 30. novembra 2015 výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja pre

 

prioritnú os 6 Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít,

investičnú prioritu 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach,

špecifický cieľ 6.1.2 Zlepšiť prístup ku kvalitnému vzdelávaniu vrátane vzdelávania a starostlivosti v ranom detstve.

 
 
Dokumenty na stiahnutie
Vyzva na odb. hodnotitelov_ OPLZ_SC 6.1.2 (321,3 kB) pdf
Priloha c. 1vyzvy_Ziadost o zaradenie do vyberu (105,9 kB) docx
Priloha c. 2 vyzvy_Strukt. zivotopis (32,8 kB) docx
Priloha c . 3 vyzvy_Suhlas so sprac. os. udajov (138,6 kB) docx
Priloha c.4 vyzvy_Cest. vyhlasenie (94,3 kB) docx

Skočiť na hlavné menu