Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP pre operačný program Výskum a inovácie
Riadiaci orgán pre operačný program Výskum a inovácie (ďalej len „RO OP VaI“) vyhlasuje výzvu na výber externých hodnotiteľov za účelom zostavenia Databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) v rámci OP VaI.

Databáza odborných hodnotiteľov je zostavovaná na účely odborného hodnotenia žiadostí o NFP. Cieľom je prostredníctvom databázy odborných hodnotiteľov zabezpečiť transparentnú, objektívnu a kvalitnú realizáciu hodnotiaceho procesu za účasti nezávislých expertov pre špecifické ciele a aktivity v rámci prioritných osí 1 a 2 OP VaI v gescii Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR ako RO OP VaI.

Podrobnosti sú uvedené priamo vo výzve, ktorej súčasťou je aj Prihláška do Databázy odborných hodnotiteľov žiadostí o NFP.

Dátum vyhlásenia výzvy: 04.12.2015
Dátum uzávierky výzvy: otvorená
 

Skočiť na hlavné menu