Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre Prioritnú os 4, Špecifický cieľ 4.5.1
Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia vyhlasuje Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

pre Prioritnú os 4
Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch

pre Investičnú prioritu 5

Podpora využívania vysoko účinnej kombinovanej výroby tepla a elektrickej energie na základe dopytu po využiteľnom teple.

pre Špecifický cieľ 4.5.1

Rozvoj účinnejších systémov centralizovaného zásobovania teplom založených na dopyte po využiteľnom teple

Výzva na odborných hodnotiteľov – 4.5.1 –  aktualizácia, typ výzvy : otvorená

Príloha č.1 Životopis

Príloha č.2 Súhlas so spracovaním osobných údajov

Príloha č.3 Potvrdenie odbornej praxe


Skočiť na hlavné menu