Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os - 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS (dopytovo-orientované projekty).
Ministerstvo vnútra SR ako riadiaci orgán pre operačný program Efektívna verejná správa vyhlásilo dňa 10.05.2017 Výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre prioritnú os - 1 Posilnené inštitucionálne kapacity a efektívna VS (dopytovo-orientované projekty)Termín uzávierky prijímania žiadostí o zaradenie do databázy externých hodnotiteľov je 12.06.2017.

Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok (PDF, 197 kB)

Príloha č. 1 - Žiadosť o zaradenie do databázy odborných hodnotiteľov na odborné hodnotenie žiadostí o NFP v rámci  OP EVS (DOCX, 95 kB)

Príloha č. 2 - Vzor čestného vyhlásenia o nestrannosti, zachovaní dôvernosti informácií a vylúčení konfliktu záujmov (DOCX, 97 kB)

Príloha č. 3 - Vzor formulára štruktúrovaného životopisu (DOCX, 104 kB)

Príloha č. 4 - Hodnotiaci hárok (DOCX, 101 kB)

 


Skočiť na hlavné menu