Výzva na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok PO 2 ŠC 2.1.1. aktivita A, B, C, D
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ako riadiaci orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia, vyhlasuje výzvu na výber odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok z Kohézneho fondu ​v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia pre:

prioritnú os 2 Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami

investičnú prioritu 2.1 Podpora investícií na prispôsobovanie sa zmene klímy vrátane ekosystémových prístupov

špecifický cieľ 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy

aktivity: 

A. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami viazané na vodný tok

B. Preventívne opatrenia na ochranu pred povodňami realizované mimo vodných tokov

C. Vodozádržné opatrenia v urbanizovanej krajine (intraviláne obcí)

D. Aktualizácia máp povodňového ohrozenia a máp povodňového rizika a aktualizácia plánov manažmentu povodňových rizík

 

Výzva na výber odborných hodnotiteľov PO2 SC 2.1.1 aktivity A, B, C, D

Príloha č. 1 Žiadosť o zaradenie do zoznamu odborných hodnotiteľov

Príloha č. 2 Životopis formulár

Príloha č. 3 Vyhlásenie o spracovaním osobných údajov

Príloha č. 4 Čestné vyhlásenie

Príloha č. 5 Súhlas so zverejnením informacií

 

 
 

Skočiť na hlavné menu