Výzva na odborných hodnotiteľov ŽoNFP pre projekty zamerané na podporu prístupu k pitnej vode
Ministerstvo vnútra SR ako sprostredkovateľský orgán Operačného programu Ľudské zdroje zverejnilo dňa 03.04.2017 Výzvu na odborných hodnotiteľov žiadostí o nenávratný finančný príspevok pre projekty zameraných na podporu prístupu k pitnej vode v prostredí separovaných a segregovaných marginalizovaných rómskych komunít pomocou vodovodov, studní a úpravní povrchových vôd, Operačného programu Ľudské zdroje, Prioritná os 6, vrátane príloh.
 
Výzva je zverejnená na webovom sídle:
http://www.minv.sk/?vyzvy-na-odbornych-hodnotitelov
http://www.minv.sk/?aktualne-informacie-10&sprava=vyzva-na-odbornych-hodnotitelov-4

Skočiť na hlavné menu