Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku, terapiu a výskum porúch motility gastrointestinálneho traktu


Dátum: 10.08.2022

Obrázok k aktualite Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku, terapiu a výskum porúch motility gastrointestinálneho traktu
Názov: Vytvorenie cezhraničnej platformy pre diagnostiku, terapiu a výskum porúch motility gastrointestinálneho traktu


SKCZ_Vytvorenie cezhraničnej platformy1
Krátky popis: Vzhľadom na to, že na území Slovenskej republiky neexistuje centrum s adekvátnym personálnym a prístrojovým vybavením, pacienti pohraničného regiónu podstupujú vyšetrenia na pracovisku Internej gastroenterologickej kliniky FN Brno (IGEK), ktoré bolo aj z historického pohľadu centrom pre tieto poruchy v rámci celého Československa. Za pomoci expertov z IGEK by bolo možné vytvorenie komplexného  centra s dostatočnou kvalifikovaným personálnym aj prístrojovým vybavením na Internej klinike - Gastroenterologickej JLF UK v Martine. Cieľom projektu bolo vytvorenie úzkej sofistikovanej platformy v oblasti diagnostiky, terapie a výskumu porúch motility gastroeintestinálneho traktu -  konkurencieschopnej, etablovanej platformy, ktorá bude základom pre ďalšie spoločné projekty, nielen medzi inštitúciami, ale pre spoluprácu s poprednými svetovými pracoviskami. Takáto spolupráca je esenciálna pre prísun ďalších investícií a špecialistov. Platforma bude podkladom pre realizáciu multicentrických experimentálnych štúdií a kooperačných výskumov zameraných na sledovanie účinku terapeutických postupov v ich manažmente a na objasňovanie patomechanizmov vzniku motilitných porúch. Odborne vyškolení experti na Slovensku a v Českej republike predstavujú trvalý potenciál pre kontinuálny a rozvoj s rozsiahlym dopadom pre v oblasti medicíny. Vytvorenie excelentných centier má pre región zásadný dopad znižovaním chorobnosti a zvyšovaním kvality života pacientov a ich rodinných príslušníkov. Cieľom aktivít projektu bolo s pomocou Internej gastroenterologickej kliniky FN Brno  v Brne vyškolenie expertov pre nové diagnostické metódy pre poruchy motility gastrointestinálneho traktu. Ide hlavne o antroduodenálnu manometriu, anorektálnu manometriu, biofeedback stimuláciu a iné. Tieto diagnostické metódy v Slovenskej republike nerealizuje žiadne pracovisko. Súčasťou projektu bolo aj doplnenie špecifického prístrojového vybavenia.

Prijímateľ:  Univerzita Komenského v Bratislave, Fakultní nemocnice Brno

Celkové oprávnené náklady projektu:  123 676,50 EUR

Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   105 125,02 EUR (prostriedky EÚ - EFRR); 11 832,60 EUR (ŠR SR)

Vlastné zdroje:  6 451,36 EUR

Operačný program:  Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
SKCZ_Vytvorenie cezhraničnej platformy2

Doba realizácie projektu: november 2019 – jún 2022
 
 SKCZ_Vytvorenie cezhraničnej platformy3
 
Skočiť na hlavné menu