Výročná správa 2022: vyšetrovania vedené úradom OLAF odhalili podvody a nezrovnalosti za viac ako 600 miliónov EUR


Dátum: 12.06.2023

Obrázok k aktualite Výročná správa 2022: vyšetrovania vedené úradom OLAF odhalili podvody a nezrovnalosti za viac ako 600 miliónov EUR

Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) v roku 2022 ochránil vyše 600 miliónov EUR daňových poplatníkov EÚ tým, že odporučil vymôcť viac ako 426 miliónov EUR do rozpočtu EÚ z dôvodu podvodov a nezrovnalostí a predišiel premárneniu ďalších 200 miliónov EUR. OLAF takisto zastavil viaceré podvodné schémy využívané  na pašovanie, falšovanie a páchanie colných podvodov, pomohol presadzovať opatrenia EÚ na ochranu obchodu a pokračoval v navrhovaní politík na prevenciu a boj proti vyvíjajúcim sa podvodom. Tak ako každý rok, OLAF vyšetroval aj podozrenia z porušenia predpisov zamestnancov a členov inštitúcií EÚ. Celkovo OLAF v minulom roku uzavrel viac ako 250 prípadov.

Zvrejnená  správa úradu OLAF za rok 2022 poskytuje prehľad o hlavných trendoch a aktivitách v minulom roku, počnúc bojom proti falšovaniu a pašovaniu až po ochranu finančných prostriedkov EÚ – vrátane Mechanizmu EÚ na podporu obnovy a odolnosti  a nástrojov na  predchádzanie podvodov a na ochranu finančnej pomoci EÚ pre Ukrajinu. Táto správa je po prvýkrát predstavená aj v interaktívnom virtuálnom formáte.

Generálny riaditeľ úradu OLAF Ville Itälä zdôraznil: „Zhromaždené poznatky, odborné znalosti a operácie úradu OLAF prinášajú hmatateľné výsledky – chránime rozpočet EÚ aj občanov EÚ. Ochrana peňazí daňovníkov EÚ vyčlenených na infraštruktúru a digitalizáciu, zaistenie 531 miliónov cigariet, s ktorými sa nezákonne obchodovalo, medzinárodná operácia proti falšovanému medu, či prinavrátenie takmer 3 miliárd EUR do rozpočtu EÚ v súvislosti s prípadom podhodnotenia tovaru, to všetko je len pár príkladov výsledkov aktivít  úradu OLAF.

Najúčinnejším nástrojom na boj proti podvodom je naďalej prevencia. OLAF sa snaží zabezpečiť, aby sa finančná pomoc a investície EÚ v členských štátoch a tretích krajinách vynakladali ako majú. Sme pevne presvedčení, že kľúčom k nášmu úspechu je spolupráca. OLAF v roku 2022 zintenzívnil spoluprácu s vnútroštátnymi orgánmi, medzinárodnými organizáciami a partnermi z EÚ. Schopnosť úradu OLAF pospájať informácie a súvislosti pre  viacerých hráčov, a poskladať tak širší obraz, zostáva našou jedinečnou schopnosťou a rozlišovacím znakom, ktorá prináša pridanú hodnotu v boji proti podvodom v Európskej únii aj mimo nej.“

Výsledky vyšetrovania úradu OLAF v roku 2022:

  • OLAF uzavrel 256 vyšetrovaní a vydal 275 odporúčaní príslušným vnútroštátnym orgánom a orgánom EÚ.
  • OLAF odporučil vrátenie 426,8 milióna EUR do rozpočtu EÚ a zabránil neoprávneným výdavkom vo výške 197,9 milióna EUR.
  • OLAF zahájil vyšetrovanie  192 nových prípadoch na základe 1 017 prijatých oznámení a analýz vypracovaných expertmi úradu OLAF.
  • OLAF oznámil Európskej prokuratúre (EPPO) 71 prípadov možného spáchania trestného činu, z toho 16 v mene Európskej komisie.

Ochrana finančných prostriedkov EÚ

Podobne ako v minulých rokoch sa vyšetrovania úradu OLAF týkajúce sa vynakladania finančných prostriedkov EÚ týkali obvinení z kolúzie, manipulácie postupov verejného obstarávania, konfliktov záujmov a  navyšovania faktúr. Určitý nárast v počte prípadov podvodov spáchaných digitálne potvrdzuje tendencie, ktoré OLAF zaznamenal v posledných rokoch. V roku 2022 OLAF zriadil ad hoc expertnú skupinu zameranú na IT nástroje na boj proti podvodom pre Mechanizmus EÚ na podporu obnovy a odolnosti (RRF) a začal vyšetrovať prípady možného zneužitia financovania z RRF.

Zastavenie falšovateľov a pašerákov

Boj proti falšovaniu a pašovaniu je naďalej ústrednou súčasťou operácií úradu OLAF. V roku 2022 OLAF spoluorganizoval alebo podporil viaceré spoločné colné operácie a iné operatívne aktivity. Tieto akcie umožnili zadržať milióny falšovaných a nebezpečných predmetov ešte skôr, ako sa mohli použiť. Toto sú niektoré príklady: falšované lieky, falšované a potenciálne nebezpečné hračky, 531 miliónov kusov nelegálne obchodovaných cigariet a 14,7 milióna litrov nelegálneho vína, piva a liehovín.

Podpora Ukrajiny a presadzovanie sankcií voči Rusku

V roku 2022 sme boli svedkami ruskej invázie na Ukrajinu. OLAF dlhodobo spolupracuje s ukrajinskými orgánmi na strane výdavkov rozpočtu EÚ (ochrana finančných prostriedkov EÚ), ako aj na strane príjmov (colná spolupráca). Od začiatku vojny OLAF ponúka pomoc ukrajinským orgánom pre boj proti podvodom, s cieľom pomôcť posilniť a zlepšiť štruktúry tejto krajiny zamerané na riešenie podvodov a korupcie, ako aj s cieľom ochrániť súčasné a budúce finančné prostriedky EÚ. OLAF zohráva dôležitú úlohu aj v boji proti obchádzaniu sankcií, ktoré EÚ zaviedla voči Rusku a Bielorusku po invázii na Ukrajinu, ako sa podrobnejšie vysvetľuje v správe úradu OLAF za rok 2022.

Boj proti pochybeniam

Čo aj len jeden prípad protiprávneho alebo podvodného konania zamestnancov EÚ alebo členov inštitúcií EÚ je priveľa. Občania EÚ oprávnene očakávajú od svojich inštitúcií, ich členov a zamestnancov dodržiavanie najprísnejších noriem správania. OLAF vlani uzavrel 38 vyšetrovaní podvodného alebo protiprávneho konania zamestnancov a členov inštitúcií EÚ. Tieto prípady zabezpečujú správne vynakladanie peňazí daňových poplatníkov EÚ   a zabezpečením najvyšších štandardov správania pomáhajú chrániť dobré meno EÚ ako celku.

Správa úradu OLAF za rok 2022 je k dispozícii na webovom sídle úradu OLAF v úplnej interaktívnej verzii a v skrátenej verzii.

Poslanie, mandát a právomoci úradu OLAF
Poslaním úradu OLAF je odhaľovať, vyšetrovať a zastavovať podvody týkajúce sa finančných prostriedkov EÚ.

OLAF ho napĺňa tým, že:
•    vedie nezávislé vyšetrovania podvodov a korupcie týkajúcich sa finančných prostriedkov EÚ s cieľom zabezpečiť, aby sa všetky prostriedky daňovníkov EÚ dostali k projektom, ktoré môžu viesť k tvorbe pracovných miest a rastu v Európe,
•    prispieva k posilneniu dôvery občanov v inštitúcie EÚ tým, že vyšetruje závažné pochybenia zamestnancov a členov inštitúcií EÚ,
•    vypracúva účinnú politiku EÚ v oblasti boja proti podvodom.

V rámci svojej nezávislej vyšetrovacej úlohy môže OLAF vyšetrovať záležitosti týkajúce sa podvodov, korupcie a iných trestných činov poškodzujúcich finančné záujmy EÚ, pokiaľ ide o:
•    všetky výdavky EÚ, pričom hlavnými kategóriami výdavkov sú štrukturálne fondy, poľnohospodárska politika a fondy rozvoja vidieka, priame výdavky a vonkajšia pomoc,
•    niektoré oblasti príjmov EÚ, predovšetkým clá,
•    podozrenia z vážneho pochybenia zo strany zamestnancov a členov inštitúcií EÚ.

Po ukončení vyšetrovania zo strany úradu OLAF je na príslušných orgánoch EÚ a vnútroštátnych orgánoch, aby preskúmali opatrenia nadväzujúce na odporúčania úradu OLAF a rozhodli o nich. Všetky dotknuté osoby sa považujú za nevinné, kým sa nepreukáže ich vina na príslušnom vnútroštátnom súde alebo na súde EÚ.

Skočiť na hlavné menu