Vybudovanie včelárskeho náučného chodníka


Dátum: 14.06.2023

Obrázok k aktualite Vybudovanie včelárskeho náučného chodníkaHUBERT Ľuborča
Názov projektu Vybudovanie včelárskeho náučného chodníka
Kód projektu 309070BAZ1
Prijímateľ Názov HUBERT Ľuborča, občianske združenie
Sídlo Jozefa Hanku 1105/6
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj Okres Trenčín Obec Nemšová  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.02.2022 31.05.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 15295,30 EUR
Z toho NFP 15295,30 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu bolo vytvorenie vhodnej turistickej atrakcie s informáciami o živote včiel, včelárstve, výrobe a spracovaní medu, zdravotných benefitoch medu a to nielen pre občanov mesta Nemšová, ale aj pre turistov a návštevníkov mesta a regiónu MAS Vršatec. Vybudovanie náučného chodníka s včelárkou tematikou malo niekoľko cieľov, ktoré vyplývajú z potrieb regiónu zabezpečiť vhodnú a kvalitnú turistickú infraštruktúru s pridanou hodnotou.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bolo vybudovanie včelárskeho náučného chodníka v meste Nemšová – časť Ľuborča, pričom jeho realizáciou sa docielila vyššia atraktivita celého regiónu MAS Vršatec a podporila sa turistická a rekreačná infraštruktúra. Takýto typ náučného chodníka sa na území MAS nenachádzal, ide o inovatívny projekt. Inovatívna je taktiež kombinácia doplnkovej infraštruktúry, ktorá obsahuje sochu sv. Ambróza v životnej veľkosti, hmyzie hotely, drevené interaktívne otočné kruhy pre deti a súsošie medveďov. Toto súsošie sa môže stať obľúbeným fotopointom v regióne. Takýto typ fotopintu sa v regióne MAS nenachádzal.
HUBERT Ľuborča2
Skočiť na hlavné menu