Vybudovanie detského ihriska v obci Prša


Dátum: 15.11.2023

Obrázok k aktualite Vybudovanie detského ihriska v obci Prša


Prša
Názov projektu Vybudovanie detského ihriska v obci Prša
Kód projektu 074PO220200
Prijímateľ Názov Obec Prša
Sídlo Obec Prša 79
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Bansko Bystrický kraj Okres Prša Obec Prša  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
17.02.2023 27.04.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 11936,76 EUR
Z toho NFP 11936,76 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu je vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času vrátane príslušnej infraštruktúry vybudovaním detského ihriska s hracími prvkami so zámerom zvýšenia kvality života vidieckeho obyvateľstva v Prši.
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je vybudovanie detského ihriska realizáciou stavebných prác v katastrálnom území obce Prša na pozemkoch parc. č. 19. 
Zámerom projektu je vybudovanie/osadenie nasledovných hracích prvkov detského ihriska:
a)           Pružinová hojdačka – koník / 1 ks
b)          Pružinová hojdačka – motorka / 1 ks
c)           Nerezový kolotoč / 1 ks
d)          Váhadlová hojdačka – nerez / 2 ks
e)           Kombinovaná dvojhojdačka / 1 ks
f)           Zostava PLAYSYSTEM 6 loď – nerez / 1 ks
g)           Pieskovisko so sedením / 1 ks
h)          Nerezová lavička s operadlom / 2 ks
i)            Kovový smetný kôš s krytom / 1 ks
j)            Montáž, práce a doprava za vyššie uvedené položky / 1 celok.

Prša1
Skočiť na hlavné menu