Vodozádržné opatrenia v obci Radošina


Dátum: 13.07.2022

Obrázok k aktualite Vodozádržné opatrenia v obci Radošina
W196 Radošina
Názov: Vodozádržné opatrenia v obci Radošina
Krátky popis: Hlavným cieľom projektu bolo prispôsobenie sa negatívnym dôsledkom zmeny klímy a zníženie rizika povodní. Prostredníctvom adaptačných opatrení reagovať na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy vo vzťahu k využitiu krajiny a tým znížiť ich riziká a dôsledky na obec.
Splnenie hlavného cieľa bolo dosiahnuté prostredníctvom stavebných činností, ktoré boli navrhnuté na odvádzanie a využívanie dažďovej vody:
1. budovanie zberného systému na zadržanie zrážkovej vody – podzemná nádrž so vsakovacou studňou a systémom polievania zelene
2. budovanie vsakovacieho rigola
3. realizácia vegetačnej steny využívajúceho zrážkové vody z okolitých plôch
4. náhrada nepriepustných povrchov za polovegetačné zatrávňovacie (betónové) tvárnice.
Prijímateľ:  Obec Radošina
Celkové oprávnené náklady projektu:  166 514,38 €
Z toho zdroj EÚ a štátneho rozpočtu:   158 188,66 €
Vlastné zdroje:   8 325,72 €
Operačný program:  OP KŽP
Doba realizácie projektu: 04/2021 - 8/2021 (4 mesiace)
   
 W196 Radošina 1
Skočiť na hlavné menu