Vicepremiérka Remišová: Menej byrokracie sa stáva realitou - od januára občania nebudú na úradoch


Dátum: 15.12.2021

Obrázok k aktualite Vicepremiérka Remišová: Menej byrokracie sa stáva realitou - od januára občania nebudú na úradoch
Dobrá správa pre občanov. Od nového roka nadobudne účinnosť novela zákona z dielne Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, ktorá podnikateľom a občanom ušetrí množstvo času aj peňazí. Po novom nebudú musieť na úrady opakovane nosiť žiadne dokumenty, ktoré štát už vo svojej databáze má. Novelu zákona sa podarilo uviesť do praxe v expresne krátkom čase iba niekoľko mesiacov od jeho schválenia v parlamente.
 
„Od januára 2022 sa antibyrokratická reforma, na ktorú Slovensko čakalo dlhé roky, stáva realitou.  Novela zákona, ktorú sa nám v júli podarilo presadiť v parlamente a hlasovala za ňu dokonca aj opozícia, prináša doteraz najväčšie odbremenenie občanov i podnikateľov od rôznych papierovačiek na úradoch. Teším sa, že môžem byť poslom dobrých správ pre občanov, ktorí od januára už nebudú musieť dokladovať na úradoch 10 druhov rôznych výpisov a potvrdení v papierovej podobe. Predstavuje to až 2 milióny kusov dokumentov. Vďaka tomu ľudia ušetria už v roku 2022 viac ako 19 miliónov eur,“ povedala vicepremiérka a ministerka informatizácie Veronika Remišová. „Je to však len začiatok. Nový zákon ráta postupne so zrušením celkovo 21 okruhov výpisov a potvrdení, čo predstavuje viac ako 4 milióny dokumentov ročne a pre občanov to bude znamenať úsporu 42 miliónov eur,“ pripomenula.
 
Novela Zákona č. 177/2018 Z. z. proti byrokracii, ktorú parlament schválil v júli tohto roka, rozširuje okruh údajov z informačných systémov verejnej správy vo forme výpisov. Po novom ich občania a podnikatelia nebudú musieť predkladať úradom, ale tie si ich medzi sebou vymenia navzájom.
 
„Namiesto toho, aby občan či podnikateľ komplikovane zháňal a predkladal na úradoch výpisy osobne, vymenia si ich úrady medzi sebou elektronicky cez IT systémy. Pri úradných konaniach zabezpečí doloženie potrebných údajov za občana a podnikateľa štát. Ide napríklad o žiadosti, cez ktoré si občania uplatňujú rôzne nároky - napríklad dotácie, daňové úľavy alebo dávky. Platiť to bude aj v prípade povinností, ktoré vyžaduje štát od občana - napríklad pri úhrade daní a poplatkov. Aj v týchto prípadoch si budú dokumenty a údaje vymieňať úrady,“ vysvetlil štátny tajomník ministerstva informatizácie Ján Hargaš.
 
Ministerstvo informatizácie pri zavádzaní nového zákona do praxe vychádza v ústrety aj samotným úradom. Za účelom podpory vzájomnej automatizovanej komunikácie im dáva možnosť využiť centrálnu integračnú platformu pre priamu výmenu údajov medzi agendovými systémami, prípadne portál OverSi. Veľká časť ministerstiev je priamym účastníkom realizovaných opatrení ako partneri projektu. Súvisiace zmeny budú u týchto rezortov premietnuté do úpravy procesov a postupov v rámci ich jednotlivých úradných konaní. Ďalšia časť inštitúcií verejnej správy má možnosť oboznámiť sa s pripravovanými zmenami na portáloch OverSi, stopbyrokracii.sk a mirri.gov.sk.
 
Od januára prestanú úrady vyžadovať prvých 10 okruhov výpisov. Zmeny sa týkajú matričných listín, ktoré budú oprávneným úradníkom sprístupnené formou elektronických výpisov. Vďaka tomu ľudia nebudú musieť nosiť na úrady kópie rodných, sobášnych a úmrtných listov ani potvrdenia o pobyte. Tieto zmeny sa pozitívne dotknú najmä žiadateľov o materskú, rodičovský príspevok, príspevok pri narodení dieťaťa, ďalej oblasti daňových úľav a bonusov, sociálnej kurately, dôchodkov a mnoho ďalších konaní so štátom a samosprávou.
 
V ďalšej fáze dôjde k odbúraniu byrokracie v podnikateľskom prostredí, najmä pri uchádzaní sa o dotácie, granty, projekty či verejné zákazky, ktoré sú financované z verejných prostriedkov a európskych fondov. V tomto prípade už nebude potrebné dokladovať potvrdenia o IČO podniku alebo informácie o tom, že sa podnik nenachádza v konkurze, reštrukturalizácii či v exekúcii. V rámci vybraných konaní týkajúcich sa napríklad dotácií v oblasti pôdohospodárstva zasa nebude potrebné predkladať listiny z centrálnej evidencie hospodárskych zvierat. Advokáti po novom nebudú musieť pri uchádzaní sa o verejné zákazky deklarovať ich postavenie advokáta a dĺžku advokátskej praxe. Baníci pri žiadostiach o kompenzačné príspevky na úradoch práce nebudú musieť predkladať potvrdenia, že nepoberajú súčasne osobitný príspevok baníkom vyplácaný Rudnými baňami.
 
 
 
Papierové výpisy a potvrdenia, ktoré budú od 1. 1. 2022 elektrizované:
 
 1. kópia rodného listu
 2. kópia sobášneho listu
 3. kópia úmrtného listu
 4. potvrdenie o pobyte
 5. potvrdenie o pridelení IČO
 6. výpis z centrálneho registra hospodárskych zvierat
 7. potvrdenie, že hospodársky subjekt nie je v reštrukturalizácii, nie je vkonkurze ani na neho nie vyhlásený konkurz
 8. výpis z registra / zoznamu advokátov
 9. výpis z centrálneho registra exekúcií
 10. potvrdenia o poberaní osobitného príspevku baníkom
 
Ďalšie listinné výpisy a potvrdenia, ktoré sa zrušia do roku 2024:
 
 1. potvrdenia z evidencie uchádzačov o zamestnanie
 2. doklady preukazujúce ťažké zdravotné postihnutie
 3. potvrdenia o poskytovaní pomoci v hmotnej núdzi
 4. žiadosti a potvrdenia vzťahujúce sa k príspevku pri narodení dieťaťa (nahradí „Proaktívny príspevok pri narodení dieťaťa“)
 5. údaje potrebné na zápis do registra prijímateľov 2 % (nebude potrebné predkladať potvrdenie o existencii účtu v banke Notárskej komore)
 6. listinné hlásenia vzťahujúce sa k narodeniu dieťaťa a úmrtiu (proces Hlásení o narodení a Hlásení o úmrtí sa zdigitalizuje)
 7. výpisy z registra poskytovateľov sociálnych služieb
 8. vybraný okruh právoplatných rozhodnutí súdov
 9. potvrdenia o poberaní dôchodkov starobného dôchodkového sporenia (II. pilier)
 10. potvrdenie o neporušení zákazu nelegálneho zamestnávania 
 11. výpis z registra sociálnych podnikov

Skočiť na hlavné menu