Viac ako 102.000 € z programu IROP zlepší diagnostiku COVID-19


Dátum: 20.08.2022

Obrázok k aktualite Viac ako 102.000 € z programu IROP zlepší diagnostiku COVID-19

V Univerzitnej nemocnici L. Pasteura Košice začíname využívať prvé prístroje, ktoré sme získali vďaka Integrovanému regionálnemu operačnému programu (IROP) na „Zníženie dopadov pandémie COVID-19 obstaraním zdravotníckej infraštruktúry pre UNLP Košice“.

Ide o prístroje a techniku pre našu Združenú tkanivovú banku (ZTB), ktorých hodnota predstavuje vyše 102.000 €. Vďaka moderným technológiám sa zrýchli a skvalitní diagnostika ochorenia COVID-19 u našich pacientov, ale aj u zamestnancov UNLP, či zdravotníkov okolitých zdravotníckych zariadení, pracovníkov a klientov DSS Košického samosprávneho kraja, športových klubov a ďalších subjektov, ktorým poskytujeme testovanie vzoriek na prítomnosť vírusu SARS-CoV-2,“ hovorí riaditeľ UNLP Košice MUDr. Ľuboslav Beňa, PhD., MPH.

COVID rozšíril možnosti molekulárnej diagnostiky aj na iné vírusy

Ešte zaujímavejšie je to, že tieto prístroje sa nemusia používať len na diagnostiku vírusu SARS-CoV-2. „Začíname s RT PCR diagnostikou širokej škály patogénov, ktoré môžu byť príčinou meningitídy. V blízkej budúcnosti vďaka modernej technike, ktorú sme dostali, plánujeme rozšíriť diagnostiku sexuálne prenosných patogénov. Taktiež by sme radi zaviedli diagnostiku pôvodcov tropickej horúčky,“ hovorí Z. Váczy.

„Na klinike infektológie v spolupráci so Združenou tkanivovou bankou rozširujeme množstvo testov, ktoré vieme pacientom poskytnúť. Prvou lastovičkou je tzv. neuropanel, kedy pacientom so zápalom mozgových blán vieme urobiť laboratórnu diagnostiku prostredníctvom RT PCR a postupne sa nabaľujú ďalšie a ďalšie vyšetrenia, ktoré v spolupráci s nimi robíme,“ pochvaľuje si aj Martin Novotný.„Keď sme dostali možnosť vďaka projektu IROP dovybaviť naše pracovisko, mysleli sme zároveň na udržateľnosť investície, čo znamená, že prístroje budú využiteľné pre rôzne počty rôznorodých vzoriek a pre diagnostiku širokého spektra patogénov, či ochorení,“ dodáva Z. Váczy.

Efektivita využitia zariadení z eurofondov je podľa riaditeľ Beňu kľúčová. „Nové vybavenie má slúžiť na prevenciu nekontrolovaného šírenia a včasnú diagnostiku vírusového ochorenia COVID-19 a tiež na adekvátnu liečbu infikovaných pacientov, či na doliečovanie najmä ohrozených skupín. Chceme ho však plnohodnotne využívať aj po ukončení pandémie COVID-19,“ dodal riaditeľ.

 Celkový objem z IROP pre UNLP predstavuje 2,7 mil.

Viac než 90% z tejto sumy pôjde na nové vybavenie, ktoré pomáha v prevencii, diagnostike, testovaní a liečbe pacientov s diagnózou COVID-19. „V priebehu  niekoľkých mesiacov zaobstaráme našim zdravotníkom 10 kusov nových röntgenov, 11 ultrazvukových prístrojov a moderný operačný mobilný mikroskop pre oftalmológiu. Tiež pribudne 259 nových germicídnych žiaričov,“ uzavrel Ľ. Beňa.

O príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych investičných fondov rozhodol sprostredkovateľský orgán pre Integrovaný regionálny operačný program – Ministerstvo zdravotníctva SR.

História Združenej tkanivovej banky

Združená tkanivová banka vznikla v roku 1996 ako vedecko-výskumné pracovisko UNLP Košice a Lekárskej fakulty Univerzity Pavla Jozefa Šafárika Košice. Ústav pracuje pod vedením MVDr. J. Rosochu, CSc. Od svojho vzniku sa venuje najmä príprave ľudských darcovských tkanív a buniek pre transplantáciu. V súčasnosti realizuje široký program prípravy rohovkových, kostných a spojivových transplantátov a tiež prípravu kmeňových krvotvorných buniek pre transplantácie a diagnostiku.


 

RNDr. Vaczy - diagnostické pristroje na COVID z programu IROP111

ZTB pracuje aj na programe diagnostiky porúch plodnosti a realizuje moderné výskumné programy v oblasti regeneračnej medicíny. Ústav ako prvé pracovisko na Slovensku rozvinul program prípravy autológnych bunkových transplantátov pre liečbu defektov kolennej chrupavky a ako jedno z prvých pracovísk v Európe aj program prípravy autológnych mezenchýmových kmeňových buniek z kostnej drene pacientov pre liečbu defektov kostných a spojivových tkanív. Združená tkanivová banka rozvinula aj program prípravy chlopňových a cievnych transplantátov.

V roku 2012 otvorili na Rastislavovej 43 samostatné laboratórium Združenej tkanivovej banky.  Náklady na  špičkové laboratóriá a ambulancie dosiahli objem 2,17 milióna eur  a boli financované z prostriedkov EÚ. Pacientom slúži päť špecializovaných ambulancií pre personalizovanú liečbu a pokrokovú terapiu. Laboratória umožňujú sterilnú prácu      s bunkami a ich prípravu a spracovanie podľa platných noriem v EÚ.  RNDr. Zuzana Váczy vedie od roku 2013 v Združenej tkanivovej banke UNLP Košice laboratórium pre diagnostiku infertility a banku spermií.


Skočiť na hlavné menu