V Programe cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko je vyčlenených viac ako 161 miliónov eur


Dátum: 30.03.2022

Obrázok k aktualite V Programe cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko je vyčlenených viac ako 161 miliónov eur

 Viac ako 161 miliónov eur je vyčlenených v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg VI-A Maďarsko - Slovensko 2021-2027, ktorý na dnešnom rokovaní schválila vláda. Z uvedenej sumy je príspevok Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 129 miliónov eur, zvyšnú čiastku predstavuje národné spolufinancovanie vrátane vlastných prostriedkov prijímateľov z Maďarska a Slovenska.

Cieľom programu je rozvoj prihraničných slovenských a maďarských regiónov prostredníctvom podpory vzájomnej spolupráce osôb a inštitúcií pôsobiacich na území SR v Bratislavskom samosprávnom kraji, Trnavskom samosprávnom kraji, Nitrianskom samosprávnom kraji, Banskobystrickom samosprávnom kraji a Košickom samosprávnom kraji. Na území Maďarska sú to Peštianska župa, Komárňansko-ostrihomská župa, Rábsko-mošonsko-šopronská župa, Boršodsko-abovsko-zemplínska župa, Hevešská župa, Novohradská župa, Sabolčsko-satmársko-berežská župa a hlavné mesto Budapešť.

Program sa zameriava na ochranu biodiverzity a životného prostredia, zmierňovanie následkov zmeny klímy a prechod na nízkouhlíkovú ekonomiku, ďalej na zlepšenie rovnakého prístupu k sociálnym službám a zabezpečenie inkluzívnosti trhu práce, ako aj na spoluprácu osôb, inštitúcií a budovanie vzájomnej dôvery. Jednotlivé tematické oblasti boli identifikované ako najdôležitejšie problémy regiónu, ktoré môžu byť efektívne riešené prostredníctvom vzájomnej spolupráce osôb a inštitúcií oboch krajín.

Riadiaci orgán programu, ktorým je Ministerstvo zahraničných vecí a obchodu Maďarska, je zodpovedný za jeho prípravu a predloženie na schválenie Európskej komisii. Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR je národný orgán programu, súhlas s jeho znením a národným spolufinancovaním zašle riadiacemu orgánu, ktorý ho predloží na schválenie Európskej komisii najneskôr do 31. marca 2022.

ZdroJ: STA


Skočiť na hlavné menu