UVLF v Košiciach zrekonštruovala ďalšiu budovu vo svojom areáli


Dátum: 21.12.2022

Obrázok k aktualite UVLF v Košiciach zrekonštruovala ďalšiu budovu vo svojom areáli
Zníženie spotreby energie bolo hlavným cieľom projektu, ktorý zrealizovala Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (UVLF) v jednom z pavilónov v areáli školy, v ktorom je umiestnená katedra všeobecných kompetencií, študijné oddelenie, univerzitná jedáleň a bufet. Projekt Zníženie energetickej náročnosti pavilónu č. 14 sa realizoval v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia a bol spolufinancovaný  z Európskeho fondu regionálneho rozvoja, štátneho rozpočtu SR a z vlastných zdrojov univerzity. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu dosiahli 978 tisíc eur, z toho aktuálna výška nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych fondov bola 929 tisíc eur. Projekt sa realizoval od decembra 2020 do novembra 2022. Dodávateľom stavebných prác bola spoločnosť Twinstav, s.r.o., Košice. Na stavbu už bolo vydané právoplatné kolaudačné rozhodnutie.

Pavilón č. 14 prešiel významnou stavebnou obnovou a modernizáciou technického vybavenia. Hlavným cieľom prác bolo dosiahnuť zníženie spotreby energie pri prevádzke budovy. Pri stavebných prácach sa zatepľoval obvodový plášť, ostenia a nadpražia výplní otvorov, ale aj základy obvodových stien pod terénom do hĺbky základových konštrukcií. Zároveň sa rekonštruovala a zateplila strecha. Výplne okenných a dverných otvorov boli vymenené za plastové s izolačným štvorsklom. V budove bolo nainštalované zariadenie na rekuperáciu tepla a jednotky na odvetrávanie priestorov hygieny a na odsávanie výparov z chemikálií. Meranie, riadenie a regulácia spotreby energie na vykurovanie bola nahradená novým systémom s novým zdrojom tepla. Na prípravu teplej vody boli inštalované tepelné čerpadlá, ktoré nahradili pôvodné elektrické zásobníky. V budove bolo zrekonštruované aj osvetlenie a zásuvkové rozvody, vzduchotechnika a zdravotechnika. Pri rekonštrukcii sa predĺžila životnosť stavebných konštrukcií, úpravami sa zlepšili požadované funkčné vlastnosti, odstránili sa nedostatky, poruchy, zastaranosť a výrazne sa znížila energetická náročnosť budovy.

Pôvodná budova bola kolaudovaná v roku 1977 a počas 45 rokov sa obnovovala iba čiastočne pri bežnej údržbe, keď sa upravoval vstup, rekonštruovalo schodisko, opravovali povrchy, podlahy, maľovali vnútorné priestory. Neustálym vplyvom času a najmä atmosférickej vlhkosti dochádzalo k degradácii spoločných stavebných konštrukcií, hlavne obalového plášťa. Ďalšie neriešenie vznikajúcich porúch mohlo viesť k vážnym poruchám budovy.

„Univerzita sa už niekoľko rokov intenzívne zameriava na získavanie mimorozpočtových zdrojov na projekty znižovania energetickej náročnosti budov. Máme areál s množstvom starších budov, ktoré nezodpovedajú súčasným technickým požiadavkám. Aktuálny výrazný rast cien energií len potvrdil nevyhnutnosť takýchto riešení, v ktorých musíme pokračovať, pretože stále nám zostáva množstvo objektov, ktoré by potrebovali obnovu, aby sa zlepšili podmienky pre učiteľov aj študentov,“ hovorí kvestor UVLF Róbert Schréter.

Zrekonštruovaný pavilón č. 14 je už šiestou budovou v areáli univerzity, ktorú sa podarilo obnoviť vďaka štrukturálnym fondom Európskej únie zameraným na znižovanie energetickej náročnosti a budovanie energeticky efektívneho nízkouhlíkového hospodárstva. Na jednom projekte sa aktuálne finišuje a dva ďalšie projekty sa začínajú realizovať. Náklady na šesť doteraz zrealizovaných projektov z Operačného programu Kvalita životného prostredia sa blížia k hodnote 6,5 milióna eur.


Skočiť na hlavné menu