Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05.


Dátum: 30.05.2023

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. mája 2023 Usmernenie č. 3 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05. 

Predmetom Usmernenia č. 3 je optimalizácia národného projektu vo vzťahu k pravidlám vzťahujúcim sa na obdobie udržateľnosti národného projektu a iným údajom, ktoré prijímateľ predkladá poskytovateľovi pre potreby monitorovania národného projektu.

Usmernenie č. 3 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 30. mája 2023.


Skočiť na hlavné menu