Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05.


Dátum: 30.11.2022

Obrázok k aktualite  Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. novembra 2022 Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05. 

Predmetom Usmernenia č. 2 je optimalizácia národného projektu s cieľom zabezpečiť úspešnú a riadnu realizáciu národného projektu.

Usmernením č. 2 sa posúva konečný termín časovej oprávnenosti realizácie projektu do 31.12.2023.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 30. novembra 2022.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 5 - Kritériá pre výber národných projektov

VYZVANIE + VŠETKY PRÍLOHY

 

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. novembra 2022 Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Podpora internacionalizácie MSP“ žiadateľa Slovenská agentúra pre rozvoj investícií a obchodu s kódom OPVaI-MH/NP/2017/3.2.1/3.3.1-05. 

Predmetom Usmernenia č. 2 je optimalizácia národného projektu s cieľom zabezpečiť úspešnú a riadnu realizáciu národného projektu.

Usmernením č. 2 sa posúva konečný termín časovej oprávnenosti realizácie projektu do 31.12.2023.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t.j. od 30. novembra 2022.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 5 - Kritériá pre výber národných projektov

VYZVANIE + VŠETKY PRÍLOHY

 


Skočiť na hlavné menu