Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA)“ s kódom OPVaI-MH/NP/2016/3.3.1/4.1.1-04.


Dátum: 30.11.2022

Obrázok k aktualite Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA)“ s kódom OPVaI-MH/NP/2016/3.3.1/4.1.1-04.

Ministerstvo hospodárstva SR ako sprostredkovateľský orgán v rámci operačného programu Integrovaná infraštruktúra vydalo dňa 30. novembra 2022 Usmernenie č. 2 k vyzvaniu na predloženie národného projektu s názvom „Monitoring podnikateľského prostredia v súlade s uplatňovaním princípu „Think Small First”“ žiadateľa Slovak Business Agency (SBA)“ s kódom OPVaI-MH/NP/2016/3.3.1/4.1.1-04.

Predmetom Usmernenia č. 2 je optimalizácia národného projektu vo vzťahu k:

  • posunu konečného termínu časovej oprávnenosti realizácie projektu do 31.12.2023 s cieľom zabezpečiť úspešnú a riadnu realizáciu národného projektu,
  • zlúčeniu operačného programu Výskum a inovácie s operačným programom Integrovaná infraštruktúra s účinnosťou od 13.12.2019.

Usmernenie č. 2 a zmeny z neho vyplývajúce sú účinné odo dňa jeho zverejnenia, t. j. od 30. novembra 2022.

 

Prílohy k vyzvaniu:

Príloha č. 1 - Formulár ŽoNFP

Príloha č. 2 - Predbežná informácia pre žiadateľov

Príloha č. 3 - Zoznam merateľných ukazovateľov

Príloha č. 4 - Identifikácia synergie a komplementarity

Príloha č. 5 - Kritériá pre výber národných projektov

VYZVANIE v znení Usmernenia č. 2 + VŠETKY PRÍLOHY


Skočiť na hlavné menu