Úrad splnomocnenca dlhodobo upozorňuje na potrebu rovnakého prístupu vo vzdelávaní rómskej komunity na školách


Dátum: 20.04.2023

Obrázok k aktualite Úrad splnomocnenca dlhodobo upozorňuje na potrebu rovnakého prístupu vo vzdelávaní rómskej komunity na školách
 Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity (ÚSVRK) dlhodobo upozorňuje na rokovaniach so subjektmi na všetkých úrovniach na potrebu rovnakého prístupu vo vzdelávaní rómskej komunity na školách. Uviedol v stanovisku splnomocnenec vlády SR pre rómske komunity Ján Hero. Európska komisia v stredu posunula konanie voči Slovensku pre vážne pochybenia v oblasti vzdelávania rómskych detí do štádia, keď Slovensku reálne hrozí finančná sankcia za to, že nedokázalo nájsť systémové opatrenia, ktoré by zabránili, aby rómske deti neboli naďalej neoprávnene umiestňované do špeciálnych škôl. Konanie európskeho súdu považuje Hero za dôležité z hľadiska súdneho výkladu smernice o rovnakom zaobchádzaní. „Sme pripravení byť súčinní pri snahách Slovenskej republiky tento stav napraviť a spolupracovať na nápravných opatreniach, pokiaľ Súdny dvor EÚ rozhodne v tomto prípade, že došlo k porušeniu povinnosti členského štátu - SR pri prevzatí tejto smernice v oblasti výchovy a vzdelávania,“ skonštatoval Hero.

ÚSVRK navrhoval ústredným štátnym orgánom, ako aj orgánom územnej samosprávy, opatrenia na eliminovanie segregácie. Problematika rovnakého zaobchádzania vo vzdelávaní je podľa Hera problém, ktorému sa Slovenská republika dostatočne a systematicky nevenovala. Súčasná vláda sa od roku 2020 snažila o nápravu tejto situácie a k návrhom riešení prispel aj Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity, pričom eliminovanie segregácie je jeho prioritou. Oddelené vzdelávanie rómskych žiakov v etnicky homogénnych triedach je protizákonné, je prejavom diskriminácie a má negatívny dopad na vzdelávacie výsledky rómskych detí.

Zástupcovia ÚSVRK boli členmi každej pracovnej skupiny, na ktorej sa tvorila definícia segregácie a spolupracovali na znení jej obsahu. Sú členmi pracovnej skupiny k tvorbe desegregačných pilotov na školách, spolupracovali na vypracovaní metodickej príručky desegregácie na školách Spolu v jednej lavici a ich Akčné plány pre prioritnú oblasť vzdelávanie pre roky 2022-2024 obsahujú špecifické opatrenia a aktivity zamerané na segregáciu a desegregáciu.

Úrad splnomocnenca vlády pre rómske komunity podľa Hera dlhodobo upozorňuje na problematiku segregácie aj na stretnutí s obcami, a tiež spolupracuje so štátnou školskou inšpekciou, neziskovými organizáciami a inými štátnymi orgánmi, ktoré pracujú v oblasti (de)segregácie. V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR vykonáva ÚSVRK technickú asistenciu v lokalitách Atlasu rómskych komunít z roku 2019 pri posudzovaní žiadostí so zameraním na odstraňovanie dvojzmenných prevádzok na školách, dobudovávanie a zvyšovanie kapacít v materských a základných školách. „Aktívne tiež spolupracujeme aj na prijatí pracovnej definície protirómskeho rasizmu vypracovaného IHRA, prijatého uznesením NR SR v septembri 2022, ktorého súčasťou je aj odporúčanie vláde SR kultivovať diskusiu vo verejnom priestore, čo zahŕňa aj odsudzovanie protirómskych a nenávistných prejavov,“ dodal na záver Ján Hero.

Zdroj: SITA

Skočiť na hlavné menu