Úprava verejného priestranstva v obci Bzovská Lehôtka


Dátum: 15.11.2023

Obrázok k aktualite Úprava verejného priestranstva v obci Bzovská Lehôtka

Lehotka
Názov projektu Úprava verejného priestranstva v obci Bzovská Lehôtka
Kód projektu 309070AYH1
Prijímateľ Názov Obec Bzovská Lehôtka
Sídlo Bzovská Lehôtka 26
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Zvolen Obec Bzovská Lehôtka  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
05.08.2022 31.08.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 11442,78 EUR
Z toho NFP 11442,78 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Globálnym cieľom predkladaného projektu - bolo prispieť k zlepšeniu základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo (vytvoriť reálne verejné priestranstvo v centre obce pri obecnom úrade), prispieť k zlepšeniu vzhľadu a majetku obce má pozitívny efekt na zvýšenie kvality života občanov, čo prispieva k zamedzeniu migrácie obyvateľov do iných obcí.
Špecifické ciele projektu boli:
- prispieť k zabezpečeniu kvalitných služieb na vidieku,
- zlepšiť charakter a technický stav verejných priestranstiev,
- prispieť k stálemu miestnemu rozvoju na vidieku (ekonomickému, komunitnému, spoločenskému),
- oživiť znevýhodnenú vidiecku oblasť.
 
Verejné priestranstvo, spĺňa všetky 3 vybrané podmienky:
- je prístupné pre všetkých bez obmedzenia,
- slúži na všeobecné užívanie,
- ako verejné priestranstvo je definované vo VZN obce Bzovská Lehôtka pod číslom 1/2019 – VZN o užívaní verejných priestranstiev v obci Bzovská Lehôtka.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola stavba: Úprava verej. priestranstva - výstavba parku a oddych. zóny pri OcÚ v obci Bzovská Lehôtka
Obec nemala vytvorený priestor verejného priestranstva – v centre obce pri budove obecného úradu takýto priestor chýbal. Priestor, ktorý by bol prístupný pre všetkých, bez obmedzenia, ktorý bude slúžiť na všeobecné užívanie (čiže obec nebude zužovať určeným účelom okruh osôb, ktoré ho budú môcťvyužívať). Ide o priestor s podobným charakterom ako námestie v rámci veľkých miest.

Skočiť na hlavné menu