Úprava spevnených plôch a drobná architektúra pri minerálnom prameni


Dátum: 19.02.2024

Obrázok k aktualite Úprava spevnených plôch a drobná architektúra pri minerálnom prameni


Nová Kelča1
 
Názov projektu Úprava spevnených plôch a drobná architektúra pri minerálnom prameni
Kód projektu 309070BBC6
Prijímateľ Názov Obec Nová Kelča
Sídlo Nová Kelča 72
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.5
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Vranov nad Topľou
 
Obec Nová Kelča  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
 
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
18.07.2022 28.09.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 25128,06 EUR
Z toho NFP 25128,06 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Zlepšenie estetického vzhľadu a praktickej využiteľnosti verejných priestranstiev.
Príspevok k ochrane kultúrneho dedičstva.
Vytvorenie priestoru pre voľnočasové aktivity.
Zvýšenie atraktívnosti obce pre obyvateľov a návštevníkov.
Príspevok k ekonomickému rozvoju a zlepšeniu životného prostredia.
Predchádzať odlivu obyvateľov obce, so zreteľom na mladých ľudí, do miest či iných obcí z dôvodu nedostatku ponúkaných možností zmysluplného trávenia voľného času.
Zlepšenie kvality života v obci a tým zamedzenie migrácii obyvateľstva,
Vytváranie podmienok pre poskytovanie kvalitnejších verejných služieb (voľnočasové aktivity občanov).
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Projekt je zameraný na úpravu spevnených plôch a drobnej architektúry pri minerálnom prameni v obci Nová Kelča. Hlavným cieľom projektu je zlepšenie kvality života občanov, zlepšenie základných služieb pre vidiecke obyvateľstvo a zatraktívnenie obce Nová Kelča. Miesto navrhovaného zámeru je svahovitý pozemok vo vlastníctve obce. Pripravovaná investičná akcia rieši úpravu spevnených plôch a úpravu plochy v okolí minerálneho prameňa vrátanie drobnej architektúry.
Nová Kelča2
Skočiť na hlavné menu