Tradičné gazdovstvo - zriadenie farmy s kombinovaným chovom hospodárskych zvierat


Dátum: 12.09.2022

Obrázok k aktualite Tradičné gazdovstvo - zriadenie farmy s kombinovaným chovom hospodárskych zvierat
 Tradičné gazdovstvo
Názov projektu Tradičné gazdovstvo - zriadenie farmy s kombinovaným chovom hospodárskych zvierat
Kód projektu 061ZA090183
Prijímateľ Názov Ing. Roman Martinovič
Sídlo Vyšná Revúca 531
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Žilinský kraj Okres Ružomberok Obec Liptovské Revúce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
30. 01. 2018 31. 12. 2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000,00 EUR
Z toho NFP 50 000,00EUR
Vlastné zdroje 0  EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom realizácie tohto projektu bolo:
 
Cieľ 1.: Zriadenie farmy s dlhodobou víziou zriadenia kombinovaného chovu hospodárskych zvierat (v prvej fáze so zameraním na chov včiel) ako pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladého poľnohospodára – Ing. Romana Martinoviča
Zhodnotenie: farma bola zriadená a pre mladého farmára Ing. Romana Martinoviča sa stala zdrojom jeho hlavného príjmu.
 
Cieľ 2.: Realizáciou projektu vznikne farma zameraná na živočíšnu výrobu s chovom hospodárskych zvierat (s hodnotou štandardného výstupu 25 068,33 Eur)
Zhodnotenie: Hodnota štandardného výstupu bola naplnená.
 
Cieľ 3.: Pridržiavajúc sa podmienok správnej farmárskej praxe efektívnym hospodárením, využívaním moderných postupov a neustálou kontrolou nielen výstupov, ale aj všetkých stupňov prvovýroby bolo cieľom realizácie projektu zabezpečiť, že včelia farma:
3.1 bude na konci obdobia, na ktoré je zameraný tento podnikateľský plán produkovať zisk,
3.2 stane sa hlavným zdrojom príjmu mladého poľnohospodára,
3.3 a zároveň sa dosiahne trvalá udržateľnosť projektu a perspektíva ďalšieho rozvoja farmy.
Zhodnotenie: Uvedené ciele podnikateľského plánu boli naplnené (farma vytvára zisk, je hlavným zdrojom príjmu mladého poľnohospodára a zároveň boli realizáciou projektu vytvorené podmienky nie len pre udržateľnosť, ale aj ďalší rozvoj gazdovstva.
 
Cieľ 4.: realizáciou projektu v súlade s cieľmi a potrebami Programu rozvoja vidieka malo dôjsť k:
4.1 vytvoreniu nových pracovných miest v odvetví poľnohospodárskej prvovýroby,
4.2 vytvoreniu priaznivejších podmienok pre podnikanie v poľnohospodárstve pre začínajúcich mladých farmárov,
4.3 príspevku v oblasti riešenia generačnej výmeny v poľnohospodárstve a podporí sa zamestnanosť na slovenskom vidieku
4.4 skráteniu dodávateľsko – odberateľských reťazcov.
Zhodnotenie: Aj tieto ciele boli naplnené. Okrem pracovného miesta pre samotného farmára bolo vytvorené ďalšie pracovné miesto v poľnohospodárstve, došlo k vytvoreniu priaznivejších podmienok pre začatie podnikania mladého farmára a jeho začatím došlo i k podpore generačnej výmeny a zamestnanosti na vidieku. Predajom z dvora zas mladý farmár podporil skracovanie dodavateľsko - odberateského reťazca.
 
Cieľ 5.: Vybudovanie a prevádzkovanie farmy pôsobiacej na lokálnom trhu, ponúkajúcej lokálne produkty je prínosom aj v oblasti podpory ochrany životného prostredia.
Zhodnotenie: Nie len lokálna produkcia a lokálny predaj, ale aj podpora biodiverzity prostredníctvom chovu včiel má pozitívny dopad v oblasti ochrany životného prostredia.
 
Po realizácii projektu teda možno konštatovať, že sa pri jeho realizácii podarilo naplniť všetky vyššie popísané ciele tak, ako boli pôvodne vytýčené.
 
Výstupom realizovaného projektu je produkcia: včelieho medu, včelieho vosku, propolisu, peľu, materskej kašičky, pričom mladý poľnohospodár v nadväznosti na tento projekt plánuje pokračovať s rozvojom gazdovstva najmä rozširovaním druhov chovaných zvierat a prinášaním nových lokálnych produktov (vajec, mäsa, mlieka...)..
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Zriadenie farmy s kombinovaným chovom hospodárskych zvierat (v prvej fáze s primárnym zameraním na chov včiel) - pomoc na začatie podnikateľskej činnosti pre mladého poľnohospodára
 
Mladému poľnohospodárovi Romanovi Martinovičovi z Liptovských Revúc sa aj vďaka finančnej podpore z Programu rozvoja vidieka, ktorú získal v rámci podopatrenia 6.1 podarilo v priebehu piatich rokov založiť vlastné gazdovstvo, ktoré sa v prvej fáze realizácie jeho podnikateľského plánu sústreďuje najmä na chov včiel. Dnes p. Martinovič chová viac ako 160 včelstiev na viacerých stanovištiach v oblasti Dolného Liptova a je producentom kvalitného horského kvetového a medovicového medu i ďalších včelích produktov.
 
Svoj med a ostatné včelárske produkty predáva výhradne prostredníctvom predaja z dvora, pričom vďaka pomerne veľkej komunite odberateľov a fanúšikov, ktorú si okolo seba vytvoril aj vďaka sociálnym sieťam (s využitím potenciálu turisticky navštevovaného regiónu, kde pôsobí), sa mu darí realizovať svoje produkty priamym predajom konečnému spotrebiteľovi.
 
Gazdovstvo poskytlo hlavný príjem nie len jemu, ale zároveň vytvoril aj jedno ďalšie pracovné miesto pre ďalšieho pracovníka.
 
Počas realizácie projektu si mladý poľnohospodár doplnil svoje vysokoškolské vzdelanie v odbore Zootechnika aj formou akreditovaných kurzov realizovaných s podporou PRV, určených práve realizátorom projektov podporených z podopatrenia 6.1, a zároveň si i napriek svojmu už ukončenému vysokoškolskému vzdelaniu v chovateľskom odbore doplnil vzdelanie i o výučný list v odbore Včelár, včelárka na SOŠ Pod Bánošom v Banskej Bystrici.
 
Okrem vlastného vzdelávania prispieva aj k vzdelávaniu iných, napr. realizáciou rôznych sprievodných vzdelávacích programov a exkurzií (najmä pre deti, mládež, rodiny a školy), ale aj adopčného programu a p. Výnimočnosť svojej práce sa snaží zvýrazniť najmä prostredníctvom silného osobného príbehu, ktorý pridáva ku každému z produktov, ktorý opúšťa jeho farmu.
 
Po celú dobu realizácie projektu podnikal ako súkromne hospodáriaci roľník (čo plánuje i v ďalšom období) a príspevok využil najmä na nákup materiálu, počiatočné personálne výdavky, nákup zvierat a podobne.
 
Dnes možno skonštatovať, že mladý farmár prekonal najťažšie obdobie zrodu  farmy a teraz ho čaká plánované rozširovanie o ďalšie druhy hospodárskych zvierat, aby komunite svojich zákazníkov, ktorú si okolo seba vytvoril, mohol ponúknuť i ďalšie zaujímavé produkty. Aktuálne štartuje chov hydiny a králikov a pripravuje sa i na chov dobytka, kôz a oviec.
Tradičné gazdovstvo 3
Skočiť na hlavné menu