Stavebné úpravy zvonice Oravská Poruba


Dátum: 19.02.2024

Obrázok k aktualite Stavebné úpravy zvonice Oravská Poruba
Oravská Poruba1
 
Názov projektu Stavebné úpravy zvonice Oravská Poruba
Kód projektu 309070ACK1
Prijímateľ Názov Obec Oravská Poruba
Sídlo Oravská Poruba č.290
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Žilinský kraj Okres Dolný Kubín Obec Oravská Poruba  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
29.11.2022 26.05.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 27117,64 EUR
Z toho NFP 19401,60 EUR
Vlastné zdroje 7716,04 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je vytvoriť vhodný a voľne prístupný priestor na zmysluplné trávenie voľného času pre všetkých obyvateľov a návštevníkov obce. Realizáciou projektu sa zlepšila spolupráca medzi spolkami, komunitami, obcami a ich obyvateľmi. Realizácia projektu má pozitívny vplyv na zlepšenie kvality života v obci, sociálny a ekonomický rozvoj obce.
 
 
 
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Projekt riešil stavebné úpravy zvonice v obci Oravská Poruba. Zvonica slúži bezplatne pre spolky a komunity v obci ako aj všetkým obyvateľom a návštevníkom obce. Priestory zvonice sa využívajú na kultúrne, spoločenské, vzdelávacie a poznávacie aktivity.
Oravská Poruba2
Skočiť na hlavné menu