Stavebná a technologická modernizácia farmy v Prečíne


Dátum: 13.08.2021

Obrázok k aktualite Stavebná a technologická modernizácia farmy v Prečíne
 
Názov projektu Stavebná a technologická modernizácia farmy v Prečíne
Kód projektu 041TN060044
Prijímateľ Názov Milan Lazový
Sídlo Prečín
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 4
Podopatrenie 4.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
SR Trenčiansky kraj Okres Považská Bystrica Prečín
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
7.12.2017 29.7.2021
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 133 230,55
Z toho NFP 53 292,22
Vlastné zdroje 79 938,33
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Ciele a účel projektu:
- zabezpečenie objemových krmív pre potreby živočíšnej výroby podniku,
Podnik sa zaoberá chovom kráv a oviec s trhovou produkciou mlieka. Pre potreby zabezpečenia potravy a výživy zvierat je nevyhnutné disponovať adekvátnym strojným vybavením pre zber krmovín a následne, aj vhodnými skladovacími priestormi na skladovanie vyrobených objemových krmív. Projekt riešil rekonštrukciu skladu sena a zakúpenie strojov na zber krmovín. Predmetný senník kapacitne zabezpečuje 100% celoročnej spotreby sena v chove hospodárskych zvierat, preto bolo nutné zlepšovanie stavebno-technických parametrov tohto objektu s ohľadom na požadované množstvo a kvalitu sena.
- zlepšenie produkčných parametrov zvierat a kvality výrobkov,
Objemové krmivá vlastnej produkcie sú hlavnou zložkou potravy a výživy v podniku chovaných zvierat. Preto zabezpečenie krmiva, v dostatočnom množstve a požadovanej kvalite, bolo pre žiadateľa prvoradé. Od strojov, ktorých zakúpenie bolo predmetom projektu, sa očakávalo zefektívnenie zberu krmovín. Rekonštrukcia senníka prispela k zvyšovaniu a udržiavaniu kvality uskladneného sena, ktoré je vstupom do vlastnej živočíšnej výroby. Uvedené má priamy vplyv na zlepšenie výživy zvierat a následne aj na zlepšenie ich produkčných vlastností t. j. mliekovej úžitkovosti. Kvalitnejšie krmivá súvisia aj so zvýšením kvality výsledného produktu - surového kravského a ovčieho mlieka. 
- zlepšovanie welfare a zdravotného stavu zvierat,
Konzervované krmivo - seno obsahuje významné množstvá vitamínov skupiny B, vitamín D a vitamín E. Pri skrmovaní sena je nutné, aby bolo suché a nebolo plesnivé, inak spôsobuje zažívacie poruchy. Konzervované krmivá sú tiež stabilizujúcou zložkou kŕmnych dávok u prežúvavcov z hľadiska bachorovej fermentácie a vybilancovania energie. Realizácia projektu napomohla k výrobe kvalitnejších krmív a k ich preskladneniu vo vyhovujúcich podmienkach, tak aby chované zvieratá dostávali biologicky hodnotnú potravu, čo má priaznivý dopad na zlepšovanie ich zdravotného stavu.
- zlepšenie starostlivosti o trvalo-trávne porasty,
Hospodárska funkcia TTP spočíva hlavne v zabezpečovaní kvalitných bielkovinových krmovín pre polygastrické zvieratá. Trvalo-trávne porasty sú však aj dôležitým článkom ekologickej stability. Ich udržiavaním sa predchádza povodniam a majú protieróznu funkciu. Súčasne plnia estetickú funkciu.
- zlepšovanie pracovných podmienok zamestnancov,
Investície vytvorili priaznivé pracovné prostredie pre zamestnancov - ošetrovateľov zvierat a obsluhu strojov. Predmetné stroje sú moderne technologicky riešené, majú jednoduché ovládanie a vysoký komfort obsluhy - tým sú zabezpečené priaznivé pracovné podmienky pre obslužný personál.
- technické zhodnotenie existujúceho stavebného objektu,
Realizácia projektu umožnila stavebno-technické zhodnotenie senníka, čím sa predĺžila jeho životnosť a zvýšila využiteľnosť.
- zvýšenie produktivity práce a znižovanie prevádzkových nákladov,
Nové stroje na zber krmovín majú nižšie prevádzkové náklady vo forme výdavkov na opravy a výdavkov na spotrebu pohonných hmôt. Realizácia projektu prispela k racionalizácii výrobného procesu - zvýšenie výkonnosti zamestnancov,  úspora časových potrieb na jednotlivé pracovné výkony, zníženie časových, výrobných a zberových strát. Nové technicky sú spoľahlivé a ich prevádzka je ekonomicky prijateľná.
- zvýšenie celkovej efektívnosti výroby,
Po realizácii projektu sa zlepšili kvalitatívne a kvantitatívne parametre zberu objemových krmovín. Rovnako sú zlepšené podmienky preskladnenia sena najmä z hľadiska požadovanej kvality krmiva pre hospodárske zvieratá. Realizácia projektu prispeje k nárastu mliekovej úžitkovosti kráv a oviec a k zvýšeniu produkcie surového kravského a ovčieho mlieka a ich kvality.
Kombinácia vyššie uvedených faktorov vedie k zvýšeniu efektívnosti výroby a k nárastu rentabilnosti celej podnikateľskej činnosti žiadateľa.
 
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu boli stavebné investície a nákup strojov, v rozsahu:
- Senník - výmena krytiny
-Zrekonštruovaný - plne funkčný senník umožňuje preskladnenie sena aj na dlhšie obdobie, t. j. viac ako jeden rok, čo je dôležité k preklenutiu suchých a na krmoviny menej úrodných rokov.
-Rekonštrukcia senníka prispieva k zvyšovaniu a udržiavaniu kvality uskladneného sena, ktoré je vstupom do živočíšnej výroby podniku.
Uvedené má priamy vplyv na zlepšenie výživy zvierat a následne aj na zlepšenie ich produkčných vlastností t. j. mliekovej úžitkovosti. Kvalitnejšie krmivá sa prejavia aj vo zvýšení kvality výsledného produktu - surového kravského a ovčieho mlieka. 
 
- kolesový traktor
- diskový žací stroj čelný
- diskový žací stroj bočný
-Nákup nových strojov prispieva k zefektívneniu zberu krmovín.
-Umožňuje podniku zvýšiť starostlivosť o obhospodarované lúky a pasienky a má prínos aj pre napĺňanie krajinotvornej funkcie poľnohospodárstva.
-Zavedenie nových strojov na zber krmovín sa podieľa na znížení prevádzkových nákladov vo forme výdavkov na opravy a výdavkov na spotrebu pohonných hmôt (znížený  počet prejazdov) a na racionalizácii výrobného procesu - zvýšenie výkonnosti zamestnancov, úspora časových potrieb na jednotlivé pracovné výkony, zníženie časových, výrobných a zberových strát.
-Kombinácia vyššie uvedených faktorov vedie k zvýšeniu efektívnosti výroby a k nárastu rentabilnosti celej podnikateľskej činnosti.
 
Stavebná a technologická modernizácia farmy
Skočiť na hlavné menu