Spoločensko-relaxačný areál Dolné Strháre


Dátum: 15.02.2023

Obrázok k aktualite Spoločensko-relaxačný areál Dolné Strháre

Dolné Strháre

 
Názov projektu Spoločensko-relaxačný areál Dolné Strháre
Kód projektu 074BB220129
Prijímateľ Názov Obec Dolné Strháre
Sídlo Dolné Strháre 126
Operačný program PRV SR 2014 - 2020
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.4
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Banskobystrický kraj Okres Veľký Krtíš Obec Dolné Strháre  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
09.07.2017 31.05.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 149700  EUR
Z toho NFP 137586,26 EUR
Vlastné zdroje 12113,74 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Investor predmetnej stavby sa rozhodol vytvoriť na súčasne voľnej a nevyužívanej ploche spoločensko-relaxačný areál pre voľnočasové aktivity všetkých vekových skupín obyvateľov obce a návštevníkov širokého okolia regiónu Novohradu. V obci sa príležitostne konajú spoločensko-kultúrne podujatia oživujúce ľudové tradície tohto regiónu. Z dôvodu predchádzajúcej stavebnej uzávery, v rokoch 1950 – 1968, 1970 – 1988, bol zastavený urbanistický rozvoj obce a preto obec nemala kultúrny dom s bežným javiskom, spoločenským objektom, v ktorom sa budú využívať súčasné priestory, napr. WC, kuchynka, a pod.
Cieľom predmetného projektu je oživiť kultúrne tradície obce a regiónu, prispieť k rozvoju cestovného ruchu.
 
Prioritným cieľom projektu je:
1) Vybudovanie spoločensko-relaxačného areálu v obci Dolné Strháre
Prostredníctvom neho sa dosiahne:
- zlepšenie kvality života obyvateľov ako aj turistov a návštevníkov obce Dolné Strháre
- priestor pre spoločenskú a kultúrnu činnosť obyvateľov obce Dolné Strháre
- vytvorenie podmienok pre trávenie voľného času detí
- zlepšenie vzhľadu obecných budov a verejných priestranstiev obce Dolné Strháre
 
Druhotným cieľom je:
1) Investíciami do vytvárania, zlepšovania a rozširovania infraštruktúry malých rozmerov v obci Dolné Strháre dôjde k zlepšeniu podmienok pre život obyvateľov
Prostredníctvom toho sa dosiahlo:
- skvalitnenie a rozvoj kultúrno-spoločenských podujatí počas celého roku a pre rôzne udalosti,
- využitie priestorov pre zmysluplné trávenie voľného času pre matky s deťmi
- zabránenie odlivu obyvateľov z obce,
- príliv turistov a návštevníkov obce.
 
Cieľ projektu plne korešponduje s cieľom opatrenia, ako aj podopatrenia.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Spoločenský objekt – stavebné úpravy
Existujúci spoločenský objekt je prízemný, z menšej časti podpivničený v zadnom trakte, prekrytý spádovými strechami so škridlou. Objekt bol pôvodne zemiansky dom, potom škola a následne pristavovaný a rekonštruovaný.
Stavebné úpravy sa týkajú dvorového krídla, kde sú narušené obvodové steny a omietky z dôvodu vlhnutia múrov na kamenných kladených základoch a z dôvodu neodvedenia dažďových vôd.
Navrhujú sa jednoduché sanačné práce pre odstránenie hlavných príčin vlhnutia:
-              výkop ryhy na celej zadnej strane a časti dvorovej strany pozdĺž základov do hĺbky 50 – 70 cm, uloženie PVC drenáže DN 160 a 200 mm s drenážnym obsypom, PVC fóliou, drenáž sa zaúsťuje podľa situácie do vsakovej ryhy a do jazierka
-              osekanie narušenej omietky zvonka, sanácia penetrovaním, hydroizolačnou VC omietkou a nátermi, novou hrubozrnnou VC omietkou soklov
-              oprava a výmena odkvapových chodníkov betónovou dlažbou pri vstupoch a hrubým riečnym štrkom a parkovými obrubníkmi
-              dažďová kanalizácia strešných vôd
-              výmena dverí verandy a nadrozmerných okien za menšie plastové biele, ostenia sa vyplnia Styrodurom, hr. 40 – 60 mm, podobne ostatné piliere, parapetné múry, nadokenné múry, zasieťkujú a omietnu sa hrubozrnnou VC omietkou.
 
Prírodný amfiteáter
Objekt sa skladá z javiska, ktoré je čiastočne prekryté spádovými strieškami a zo stupňovitého hľadiska sprístupneného rampou a schodíkmi.
Prestrešenie javiska.
-              základy pásové dvojúrovňové, monolitické a DT 300 mm,
-              zvislé konštrukcie a konštrukcia krovu z rezaných drevených trámov, dimenzie podľa výkresu, viditeľné časti ohobľovoné
-              krytina drevený šindeľ na plné debnenie
-              podhľad drevený palubovkový a priehľadný z polykarbonátu v prednej časti pre odraz zvonku,
-              obvodové steny do výšky parapetov z plných starých tehál a z tvrdého použitého dreva
-              podlaha z betónových exteriérových dlaždíc a z prírodného štiepaného kameňa.
 
Hľadisko v šiestich stupňoch:
-              základy pásové a pätkové úsporné monolitické a druký stupeň z DT 300 s cementovou zálievkou a výstužou
-              obklad múrikov 1x štiepaný kameň, zhora, betónový poter hydroizolačný a dubové sedenie na oceľovej tyčovine, ostatná podlaha vodopriepustná – štiepaný kameň a štrkopiesok
 
Detské ihriská a sadovnícke úpravy
Súčasťou objektu sú spevnené vodopriepustné plochy s betónovou zámkovou dlažbou, čiastočne s kamennou a štrkopieskovým povrchom, betónové múriky na sedenie okolo javiska, jazierko s prírodnými kameňmi, s jazierkovou fóliou a čističkou vody od rias, detské ihriská: pieskovisko, hojdačka, preliezkový domček, upravená zatrávnená a odvodnená trávnatá plocha pre loptové hry.

Dolné Strháre1
Skočiť na hlavné menu