Späť PSK školil potencionálnych žiadateľov v Programe Interreg


Dátum: 15.06.2023

Obrázok k aktualite Späť PSK školil potencionálnych žiadateľov v Programe Interreg
Mestá, obce, občianske združenia a organizácie sa školili v Programe cezhraničnej spolupráce Interreg Poľsko-Slovensko. Školenie realizované Prešovským samosprávnym krajom (PSK) sa zameralo na štandardné projekty programu, a to v oblastiach cestovný ruch, elektromobilita a spolupráca medzi inštitúciami a obyvateľmi v pohraničí. Celková alokácia spolufinancovania pre tieto výzvy je pre poľsko-slovenské prihraničné regióny vyše 31 miliónov eur.
Bezplatné školenie pre žiadateľov Programu Interreg Poľsko-Slovensko 2021-2027 o príspevok z Európskych fondov regionálneho rozvoja (EFRR)  využilo približne 80 účastníkov z kraja, okrem iných aj zástupcov kultúrnych organizácií, univerzity, organizácií cestovného ruchu či rezortu investícií. Prinieslo informácie o logike projektov, plánovaní úloh a systéme hodnotenia štandardných projektov. Suma prostriedkov určená na ich spolufinancovanie je pritom v novom programovom období až vo výške 31,1 mil. eur. Príspevky z EFRR na jednotlivé projekty môžu žiadatelia získať vo výške od 200-tisíc až do 4 milióny eur.
FOTO - školenie na Úrade PSK
Pre oblasť cestovného ruchu  je alokovaných  viac ako 25,5 mil. eur na podporu cezhraničných produktov, služieb a ponúk. Zámery by mali byť cielené na zachovanie, sprístupnenie a propagáciu hmotného či nehmotného kultúrneho a prírodného dedičstva s cezhraničným významom. A taktiež na revitalizáciu kultúrnych pamiatok a verejného priestranstva. Potencionálni žiadatelia však môžu tiež predkladať projekty s charakterom budovania ľudského kapitálu, ako aj zvyšovania úrovne poznatkov i riešení v oblasti udržateľného cestovného ruchu.
Ďalšou sférou podpory v Programe Interreg  je elektromobilita, kde suma prostriedkov na financovanie projektov z európskych fondov predstavuje 3 milióny eur. Žiadatelia o príspevok môžu predkladať projekty, ktoré sa týkajú zabezpečenia dopravy s využitím elektrických vozidiel, taktiež zaistenia nabíjacích staníc na parkoviskách, ale aj ich vybavenia digitálnymi dopranými riadeniami.
Žiadatelia na bezplatnom školení na Úrade PSK získali tiež informácie o výzve Inštitucionálna spolupráca, na ktorú je vyčlenených 2,59 mil. eur.  Finančnú podporu tu môžu získať projekty zamerané na budovanie kapacít verejných inštitúcií, zvýšenie odbornej kvalifikácie zamestnancov, ale aj výmenu skúseností, cezhraničné analýzy, stratégie či akčné plány týkajúce spoločných problémov.
Mestá, obce, občianske združenia a organizácie majú čas na podávanie žiadostí vo všetkých troch oblastiach do 29. septembra. Žiadosti s povinnými prílohami predkladajú výlučne v elektronickej podobe v aplikácii WOD 2021. Všetky informácie pre vyhlásené výzvy nájdu na webovom sídle PSK a na stránke Programu Interreg .
Školenie k výzvam Programu Interreg pre slovensko-poľské pohraničie zorganizoval na pôde prešovskej župy Odbor projektového riadenia PSK v spolupráci so Spoločným sekretariátom Programu v Krakove, a to vo štvrtok 15. júna. Pre žiadateľov, ktorí sa ho nemohli zúčastniť, je Regionálny kontaktný bod PSK pripravený po dohode poskytnúť konzultácie aj osobne, emailom či telefonicky.

Skočiť na hlavné menu