S. Belá: Obnova Tatranskej ul. sa začne čoskoro, v Strážkach pribudne parkovisko


Dátum: 06.07.2022

Obrázok k aktualite S. Belá: Obnova Tatranskej ul. sa začne čoskoro, v Strážkach pribudne parkovisko
V Spišskej Belej sa onedlho začne s revitalizáciou miestnej komunikácie a spevnených plôch na Tatranskej ulici. Katarína Hradická z tamojšieho mestského úradu (MsÚ) informovala, že vzhľadom na finančnú náročnosť investície budú práce rozdelené do dvoch etáp. "Projektová dokumentácia rieši modernizáciu a rekonštrukciu cesty, chodníka a návrh nevyhnutných odstavných plôch - nového parkoviska," priblížila.

V rámci prvej etapy sa zrealizuje asfaltovanie miestnej komunikácie, osadenie nových cestných obrubníkov, oprava vpustov a výšková úprava kanalizačných šácht. Na realizáciu tejto časti sa mestu podarilo získať dotáciu z Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, celkové náklady sú na úrovni viac ako 192.000 eur. "Zhotoviteľom bude spoločnosť Swietelsky-Slovakia ako víťaz verejného obstarávania a predpokladaný termín začatia stavebných prác je v polovici júla," doplnila Hradická.

Druhá etapa bude zahŕňať stavebnú úpravu chodníkov pre peších, úpravu vjazdov k rodinným domom, ako aj výstavbu ďalších odstavných plôch. Na financovanie tohto zámeru samospráva podala žiadosť o nenávratný finančný príspevok (NFP) z Operačného programu Ľudské zdroje prostredníctvom Ministerstva vnútra SR. "Momentálne čakáme na hodnotenie žiadosti. Termín stavebných prác zatiaľ preto nie je určený," dodala Hradická.

Modernizáciou Tatranskej ulice na úroveň zodpovedajúcu požiadavkám súčasnej doby sa podľa radnice zvýši bezpečnosť a plynulosť cestnej dopravy a zlepší kvalita životného prostredia v predmetnej lokalite. "Okrem funkčnej náplne sa zvýši urbanistická kvalita dotknutého územia," skonštatovala Hradická. Práce budú prebiehať etapovite s čiastočným časovým obmedzením prístupu k rodinným domom. "Žiadame preto obyvateľov o trpezlivosť," dodala.

Mesto tiež nedávno začalo s dobudovaním infraštruktúry v časti Strážky. Ide o výstavbu záchytného parkoviska a prístupovej komunikácie k jestvujúcim objektom - dennému centru, k cyklistickým chodníkom, detskému ihrisku a hasičskému areálu. "Na parkovisku vznikne 21 miest. Príjazd aj samotné státia sú navrhované z betónovej drenážnej dlažby, ktorá umožňuje odvádzať povrchovú vodu do kanálikov v spodnej časti a tieto ju postupne prepúšťajú do podkladových vrstiev," ozrejmila Hradická s tým, že navrhovaná prístupová komunikácia zahŕňa kompletnú výmenu konštrukčných vrstiev s novým povrchom z asfaltovej zmesi, prioritne bude slúžiť na prístup na záchytné parkovisko. Túto investičnú akciu mesto financuje z NFP vo výške 25.000 eur v rámci operačného programu rozvoja vidieka a vlastných zdrojov. Celkové náklady na projekt sú vo výške viac ako 67.000 eur a práce podľa zmluvy so zhotoviteľom potrvajú maximálne šesť mesiacov.

Nedávno samospráva dobudovala asfaltové a dláždené spevnené plochy aj na Športovej ulici. "Vytvoril sa aj chodník pre peších, rozšírilo verejné osvetlenie, trvalé dopravné značenie a doplnila sa zeleň," dodala Paula Grivalská z MsÚ. Samospráva hradila náklady z vlastného rozpočtu, pričom ich celková výška presiahla 190.000 eur.

Zdroj: TASR

Skočiť na hlavné menu