Rozvoj poľnohospodárskeho podniku a podnikateľskej činnosti – Sliepky z karavanu, s. r. o.


Dátum: 19.02.2024

Obrázok k aktualite Rozvoj poľnohospodárskeho podniku a podnikateľskej činnosti – Sliepky z karavanu, s. r. o.Sliepky z karavanu1
 
Názov projektu Rozvoj poľnohospodárskeho podniku a podnikateľskej činnosti – Sliepky z karavanu, s. r. o.
Kód projektu 061TN540014
Prijímateľ Názov Sliepky z karavanu, s. r. o.
Sídlo Moravské Lieskové, Brestové 809
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 6
Podopatrenie 6.1
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Trenčiansky kraj Okres Nové Mesto nad Váhom Obec Moravské Lieskové  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
01.02.2023 01.12.2023
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 50 000 EUR
Z toho NFP 50 000 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom žiadateľa do budúcna je rozšírenie farmy. Rozšírenie rastlinnej výroby a zvýšenie chovu zvierat. Žiadateľ plánuje zvýšiť celkovú výmeru rastlinnej výroby o 0,039 ha. Plánuje sa venovať naďalej aj špeciálnej rastlinnej výrobe, konkrétne pestovaním zeleniny (na výmere 0,02 ha) a výsadbou lúčnych kvetov (na výmere 0,019 ha). Rozšírenie živočíšnej výroby by chcel dosiahnuť kúpou ďalších nosníc (v počte minimálne 60 kusov), ktoré bude chovať tiež v ekologickom režime v ovocných sadoch.
Žiadateľovi by značne pomohla táto finančná pomoc. Finančnú pomoc by využil na výdavky k výsadbe zeleniny a lúčnych kvetov a na kúpu ďalších bio nosníc. Financie potrebuje aj na kúpu ďalších nových mobilných kurínov pre nosnice, na oplotenie niektorých častí okolo ovocného sadu. Zámerom žiadateľa je aj realizácia nádrží na odchyt dažďovej vody v ovocných sadoch, čo by slúžilo na zavlažovanie ovocných stromov v sadoch.
V dnešnej dobe je záujem o bio ovocie a bio vajíčka veľký, preto nevidíme problém v udržateľnosti projektu.
Cieľom projektu je:
•          zvýšenie produkcie a jej kvality,
•          zvýšenie odbytu,
•          zníženie záťaže na životné prostredie,
•          zlepšením kvality a úrodnosti pôdy a ochranou pred jej degradáciou.
 
Rozšírením chovu nosníc zvýšime produkciu vajíčok. Tým pádom dôjde k zvýšeniu odbytu vajec, keďže záujem o bio vajíčka stále rastie. Zabezpečením nových a modernejších kurínov pre nosnice prispejeme k zvýšeniu kvality životných podmienok zvierat. Rozšírením a zachovaním ekologického poľnohospodárstva prispejeme k znižovaniu záťaže na životné prostredie a k zlepšeniu kvality pôdy.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Žiadateľ k dátumu podania druhej žiadosti o platbu zvýši celkovú výmeru rastlinnej výroby o 0,039 ha. Plánuje sa venovať naďalej aj špeciálnej rastlinnej výrobe. Konkrétne chce rozšíriť rastlinnú výrobu - pestovaním zeleniny – (rajčiak jedlý, tekvica) na výmere 0,020 ha a výsadbou kvetov – (pivónie, tulipány) na výmere 0,019 ha. Rozšírenie živočíšnej výroby by chcel dosiahnuť kúpou ďalších nosníc (v počte minimálne 60 kusov), ktoré bude chovať tiež v ekologickom režime v ovocných sadoch.
Sliepky z karavanu2
Skočiť na hlavné menu