Revitalizácia verejných priestranstiev Mičakovce


Dátum: 12.04.2024

Obrázok k aktualite Revitalizácia verejných priestranstiev Mičakovce


Mičakovce
 
Názov projektu Revitalizácia verejných priestranstiev Mičakovce
Kód projektu 309070AWT7
Prijímateľ Názov Obec Mičakovce
Sídlo Obec Lastovce, Hlavná 306
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Svidník Obec Mičakovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
02.10.2023 01.03.2024
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 29079 EUR
Z toho NFP 29079 EUR
Vlastné zdroje 0 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Hlavným cieľom projektu: „Revitalizácia verejných priestranstiev Mičakovce“ bolo zmodernizovanie verejných priestranstiev v obci a posilnenie infraštruktúrnej vybavenosti územia, čo zabezpečí zvýšenie atraktivity obce vo
vzťahu nielen k obyvateľom, ale aj návštevníkom obce. Aj napriek tomu, že obec má nízky počet obyvateľov, je po zrealizovaní projektu obrovským lákadlom pre návštevníkov a cyklistov a to aj z dôvodu novovyznačenej cyklotrasy, ktorá vedie k vodnej nádrži Domaša (časť Dobrá). Občanom a cyklistom sme vytvorili oddychovú zónu v okolí Kultúrneho domu Mičakovce a zmodernizovali plochu cintorína v Mičakovciach. Prostredníctvom revitalizácie verejných priestranstiev dosiahneme zlepšenie kvality života na vidieku, čo podporí miestny rozvoj a dosiahnutie
pozitívnych zmien v obci, ktoré budú smerované prioritne na rozvoj vidieka a vidieckych oblastí.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu bola úprava a modernizácia verejných priestranstiev a to okolia Kultúrneho domu Mičakovce a cintorína v Mičakoviach. V okolí Kultúrneho domu Mičakovce sme vytvorili oddychovú zónu, kde sme vybudovali oplotenie, upravili terén, vybudovali novú spevnenú plochu z betónovej zámkovej dlažby, vybudovali prístrešok na bicykle, osadili lavičky, stojan na bicykle a detské hojdačky, vysiali trávu a zasadili dreviny, vybudovali parkovisko menšieho rozsahu, osadili vitríny a opravili  žumpu a studňu, na ktoré sme osadili betónové poklopy. Na cintoríne sa vybudovalo oplotenie, upravil sa terén, osadili sa lavičky, opravili sa základy kríža, vysadili sa dreviny a vybudoval sa chodník.
Mičakovce2
Skočiť na hlavné menu