Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie a chodníka k OcÚ a MŠ V Gregorovciach


Dátum: 16.05.2024

Obrázok k aktualite 	Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie a chodníka k OcÚ a MŠ V Gregorovciach

Obec Gregorovce
Názov projektu Rekonštrukcia príjazdovej komunikácie a chodníka k OcÚ a MŠ V Gregorovciach
Kód projektu 309070AKZ7
Prijímateľ Názov Obec Gregorovce
Sídlo Gregorovce 88
Operačný program PRV SR 2014 - 2022
Opatrenie 7
Podopatrenie 7.2
 
 
1. Miesto realizácie projektu
Prešovský kraj Okres Prešov Obec Gregorovce  
       
 
2. Finančný a časový rámec realizácie projektu
Časový rámec realizácie projektu (MM/RRRR) Začiatok realizácie aktivít projektu Ukončenie realizácie aktivít projektu
04.08.2022 17.10.2022
Výdavky projektu v EUR Celkové oprávnené výdavky 51935,17 EUR
Z toho NFP 36255,85 EUR
Vlastné zdroje 15679,32 EUR
 
 
3. Popis a ciele a dosiahnuté výsledky projektu
Cieľ projektu Cieľom projektu je skvalitniť technickú infraštruktúru, zvýšiť bezpečnosť pri vjazde áut a pohybu peších a zlepšiť prístup k miestnym službám v obci Gregorovce.
Dosiahnuté výsledky projektu vrátane merateľných ukazovateľov Predmetom projektu je rekonštrukcia príjazdovej cesty k obecnému úradu a materskej škole. Realizáciou projektu sa zvýši kvalita a bezpečnosť miestnych komunikácii v obci Gregorovce.
Obec Gregorovce1
Skočiť na hlavné menu